Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Allas Vimmerby – medskapande medborgardialog

Kommunfullmäktige antog hösten 2017 en social lokal utvecklingsstrategi (SLUS) för Vimmerby kommun. Beslutet har föregåtts av en omfattande process där ett stort antal personer och organisationer aktivt medverkat.

I SLUSEN nämns att ingen strategi är bättre än sitt genomförande och att den behöver en
konkretisering för att genomföras. Efter kommunfullmäktiges beslut har projektledningen för SLUS och advisory board (projektets styrgrupp) diskuterat hur processen ska gå vidare och kommit fram till ett förslag som bygger på medskapande medborgardialog och lokala utvecklingsgrupper i Vimmerby kommuns tio större orter - Allas Vimmerby. Alla våra tio tätorter har ställt sig bakom förslaget och därefter antogs förslaget av kommunstyrelsen våren 2018.

Syftet med Allas Vimmerby är att vi som lever och verkar i Vimmerby kommun ska kraftsamla och tillsammans stärka den gemensamma och lokala attraktionskraften för att på bästa sätt ta vara på våra möjligheter och möta utmaningar. Men även att öka det sociala kapitalet, skapa en vimmerbyanda och förstärka medborgardialogen.

Målet är att skapa goda förutsättningar för att ständigt stärka Vimmerby kommuns
attraktionskraft och tillväxt via ökad samverkan och långsiktig hållbar planering.
Vi i Vimmerby kommun ska utveckla vår kommun så att vi kan må än bättre, trivas och vara stolta ambassadörer för vår kommun.

Allas Vimmerby är en metod för utveckling och bygger på att det skapas lokala utvecklingsgrupper på orterna Djursdala, Frödinge, Gullringen, Locknevi, Pelarne, Rumskulla, Storebro, Södra Vi, Tuna och Vimmerby. De lokala utvecklingsgrupperna ska, om möjligt, ha representanter från föreningsliv, näringsliv, landsbygdsråd, politiker,
medborgare som är knutna till orten och gärna i olika åldrar. Utvecklingsgruppernas
arbete ska knyta an till SLUSEN men framför allt till orternas egna behov och planer.

Orterna ska kopplas ihop i ett nätverk där även representanter från Vimmerby kommun och advisory board ska ingå. Detta nätverk ska träffas i strategiska möten minst en gång om året för att inspireras, utbyta erfarenheter och planer.

Utvecklingsavdelningen ansvarar för samordningen av Allas Vimmerby och ska även stödja och lotsa de lokala utvecklingsgrupperna i deras arbete. Det operativa arbetet ligger på respektive lokal utvecklingsgrupp.