Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Markanvisning

För markområden som i översiktsplaner pekas ut för nya bostäder och som ägs av kommunen tecknas markanvisningsavtal med exploatören.

Då markanvisningsavtalet är tecknat inleds sedan detaljplanearbetet för markområdet. Marken överlåts till exploatören först när detaljplanen vunnit laga kraft.

Kontakt

Mark- och exploateringsenheten

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 25
Telefontider: Måndagar och onsdagar 10.00 - 12.00
E-post: mex@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: