Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Sjön Yxern

Sjön Yxern.

Sjön Yxern har tidigare drabbats hårt av hastiga variationer och låga vattennivåer. Kommunerna Västervik och Vimmerby har tillsammans med Yxerns fiskevårdsområdesförening tagit initiativ till att utreda möjligheterna att åter skapa ett utlopp från Yxern med naturlig funktion och helt utan reglering.

Förslag att sjötröskel ska ersätta regleringsdammen vid sjön Yxern

Genom samarbete med konsultföretaget Watermark AB har ett förslag till utformning av en sjötröskel för sjön Yxern tagits fram. Förslaget innebär att de plötsliga, stora förändringarna skulle upphöra. Framför allt skulle Yxern slippa extremt låga vattennivåer. Men den genomsnittliga vattenföringen skulle förbli den samma. Utfyllnaden ska utföras på ett naturanpassat sätt, så att vandringsmöjligheter för fiskar återskapas mellan Yxern och Yxeredsån. Målet är att återställa sjön Yxern så nära det naturliga tillståndet som möjligt. För att det ska kunna ske, krävs en ansökan om ny vattendom till mark- och miljödomstolen.

Miljökonsekvenser

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen förväntas skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd i sjön variera med ca 0,5-0,6 meter. Frekvensen av höga flöden påverkas i mindre omfattning jämfört med vid nuvarande reglering. Flödet i Yxeredsån kan minska under torrperioder och eventuella högflöden i Yxeredsån ska hanteras genom skyddsåtgärder vid de enskilda objekten längs vattendraget. Behov av sådana åtgärder finns dessutom redan med befintlig vattenreglering.

Gammal vattendom från 1938

Enligt den gamla vattendomen från 1938 fungerar Yxern som magasin för några små vattenkraftverk nedströms. Domen tillåter en nivåskillnad på tre meter mellan högsta och lägsta vattenstånd. Ovanligt mycket och allvarligt för en sjö med delvis långgrunda stränder.

Fortsatt reglering enligt den gamla domen innebär stora problem för livet i och kring sjön. För att rädda Yxern måste den otidsenliga regleringen upphöra. Det är Västervik och Vimmerby kommuner överens om. Men att få till en ny vattendom är en lång och omständlig juridisk process som kan ta flera år.

Tillfällig vattendom

I ett första steg har Västerviks och Vimmerby kommuner beviljats en omprövning av vattendomen med tillfälliga villkor som gäller under 3 år fram till mars 2021. Begäran om förlängning av de tillfälliga villkoren inlämnades i början av december 2020. De tillfälliga villkoren förbättrar läget för sjön, medan den större processen att få till en ny vattendom pågår. Fiskar kan dock inte passera dämmet, så det är inte en långsiktig lösning.

Ansökan om omprövning - förlängning av tillfälliga villkor

Ansökan till mark- och miljödomstolen, 3 december 2020PDF (pdf, 866.4 kB)

Arbetsmaterial inför ansökan till mark- och miljödomstolen

Teknisk beskrivningPDF (pdf, 4.9 MB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 7.7 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 429.7 kB)

Samrådsunderlag för miljökonsekvensbeskrivning

Vattendom för Yxern från 1938PDF (pdf, 503 kB)

Förstudie för sjön YxernPDF (pdf, 5.7 MB)

Rapport om tillfällig ändring av Yxerns tappning - Beskrivning av konsekvenser inför ansökan om omprövning av vattenhushållningsbestämmelserPDF (pdf, 2.3 MB)

Vimmerby kommuns beslut om tillstyrkan av omprövning (KS § 180, 2017-06-30)PDF (pdf, 26.4 kB)

Ansökan om omprövningPDF (pdf, 2 MB)

Mark- och miljödomstolens beslut om omprövningPDF (pdf, 553.3 kB)

Samrådsunderlag: Utrivning av regleringsdamm i sjön YxernPDF (pdf, 2.3 MB)

Bilaga 1: Omvandlingstabell till nya höjdsystemet RH2000PDF (pdf, 218.5 kB)

Rättelse av samrådsunderlagetPDF (pdf, 1.7 MB)

Inventering av makrofyter i Yxern 2018PDF (pdf, 4.6 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 429.7 kB)

Naturlik tröskel i utloppet från YxernPDF (pdf, 2.5 MB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: