Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Översiktsplan 2050

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Vimmerby kommun. Översiktsplanen tar sikte mot år 2050 och kommer att sätta agendan för hur vi vill att vår kommun ska utvecklas.

Vad tycker du är viktigt i vårt framtida Vimmerby?

I framtagandet av översiktsplan 2050 är en av de viktigaste aktiviteterna att få in synpunkter, tankar och idéer från alla som bor, verkar och har ett intresse i Vimmerby kommun. Vi har därför haft ett stort fokus på den tidiga dialogen, då möjligheten att påverka kommunens framtida utveckling gällande den fysiska miljön varit som störst!

Vi genomförde dialoger på flera sätt under vintern/våren 2021/2022. Läs mer om dialogerna och vad som framkommit nedan:

Sammanställningar från dialogarbete

Fler möjligheter att påverka

Det är dock viktigt att komma ihåg att detta inte är den enda gången du kan påverka innehållet i översiktsplan 2050. När den tidiga dialogen är avslutad tar vi fram ett förslag på ny översiktsplan, som därefter kommer finnas tillgänglig för alla att tycka till om. Denna fas kallas för samråd och planeras att pågå under december 2022-februari 2023.

Efter samrådet arbetas förslaget om utefter inkomna synpunkter och alla får då ytterligare en möjlighet att tycka till om innehållet. Denna fas kallas granskning. Först därefter har vi en ny översiktsplan som kan antas av kommunfullmäktige.

Frågor och svar

Vad är översiktsplan 2050?

Översiktsplan 2050 är ett av Vimmerby kommuns viktigaste styrdokument. Här beskriver vi hur vi vill att kommunen ska utvecklas och hur livet i Vimmerby ska se ut i framtiden. Översiktsplan 2050 är även en viktig vägledning för oss som arbetar i den kommunala organisationen och i vårt arbete med att ta hand om och utveckla Vimmerby kommun.

Översiktsplan 2050 kommer bland annat att berätta:

  • Hur livet i Vimmerby kommun ska se ut i framtiden

  • Var det är mest lämpligt att bygga bostäder, handelsområden, industrier med mera

  • Hur mark- och vattenområden ska utvecklas

  • Vilka värden som behöver bevaras och hur Vimmerby kommun ska utvecklas i en hållbar riktning

Varför tar vi fram en ny översiktsplan?

I dag har vi genomfört flera av de mål som finns med i vår nuvarande översiktsplan i Vimmerby kommun. Vi är alltså i behov av en ny översiktsplan, där vi tydligare pekar ut riktningen för kommunens utveckling och samtidigt integrerar målen i Agenda 2030 med innehållet i den nya planen.

Hur går arbetet till?

Vi inledde arbetet med översiktsplan 2050 under våren 2021, och vi beräknar att planen är klar under våren 2024.

Tidplan

  • December 2021-maj 2022: under denna period pågår det viktiga arbetet med att samla in Vimmerbybornas tankar om det framtida Vimmerby. Det här gör vi både genom digitala verktyg och genom dialogkvällar i våra orter.

  • Maj-november 2022: vi tar fram ett första förslag på översiktsplan 2050.

  • Vintern 2022/2023: vi genomför ett samråd där du får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

  • Våren 2023: vi arbetar om planen utifrån inkomna synpunkter.

  • Hösten 2023: vi ställer ut planen för granskning och du kan återigen lämna dina synpunkter.

  • Våren 2024: planen planeras att antas av kommunens politiker. Därefter gäller översiktsplan 2050 för Vimmerby kommun och ersätter tidigare översiktsplan.

Tidplanen är preliminär och kan komma att förändras.

Kontakt

Maria Bolin

Samhällsplanerare
Planavdelningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen
Telefon: 0495-24 14 18
E-post: maria.bolin@hultsfred.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: