Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Upphävande av del av detaljplan för Vimmerby 3:6

Kommunen har tagit fram ett förslag för upphävande av del av detaljplan för Vimmerby 3:6. Förslaget är tillgängligt för granskning 27 mars - 17 april 2023.

Upphävandets läge

Området är beläget i sydvästra Vimmerby i anslutning till Ceosvallen.

Upphävandets syfte

Syftet med upphävandet är att möjliggöra försäljning av kommunal mark och efterföljande prövning av bygglov för närliggande verksamhets utvecklingsbehov.

Försäljning av kommunal mark och framtida bygglovsprövning är inte en del av processen för upphävandet.

Förenlighet med översiktsplanen

Kommunen gör bedömningen att upphävandet i sin helhet är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse.

Upphävandet hanteras med ett standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (PBL).

Vad händer nu?

Förslaget är tillgängligt för granskning 27 mars-17 april 2023. Under granskningstiden har den som vill möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Om du har synpunkter ska du ha framfört dem senast under granskningstiden annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta upphävandet.

Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen senast den 17 april 2023 via e-post till miljo.bygg@hultsfred.se eller med post till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Box 500
577 26 Hultsfred

Vad händer sedan?

Förslaget är tillgängligt för granskning 27 mars – 17 april 2023. Kommunen ska sedan sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in.

Därefter ska miljö- och byggnadsnämnden godkänna upphävandet innan kommunfullmäktige till slut antar upphävandet.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: