Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Tobo 3:78, Tobo 3:79 och del av Tobo 3:7

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Tobo 3:7. Förslaget har varit tillgängligt för samråd.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i Storebro inom området som heter Stranden. Planområdet ligger nära Pelarnevägen.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att legalisera två privata fastigheters ianspråktagande av allmänplatsmark.

Förenlighet med översiktsplanen

Planförslaget anses vara förenligt med gällande översiktsplan.

Planen hanteras med ett standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen (PBL). Eftersom förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, inte medför en betydande miljöpåverkan och anses inte vara av allmänt intresse.

Vad händer sedan?

Förslaget var tillgängligt för samråd 12 april – 3 maj 2023. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du alltså framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in. Därefter ska miljö- och byggnadsnämnden godkänna planen innan kommunfullmäktige till slut antar planen.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Planprocessen

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: