Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Flundran 20, med flera

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Flundran 20, med flera. Förslaget är nu tillgängligt för samråd under perioden 11 januari – 1 februari 2023.

Detaljplanens läge

Området ligger cirka 700 meter nordväst om stora torget i Vimmerby. Detta är strax söder om Astrid Lindgrens värld.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka möjligheten till att bedriva handel, kontor och verksamhet med begränsad omgivningspåverkan.

Syftet är också att anpassa detaljplanen efter tidigare genomförd utbyggnad av gata (Bondegränd) och fastighetsreglering (Flundran 18 och Flundran 20). Syftet är vidare att möjliggöra utbyggnad av laddinfrastruktur på allmän platsmark och möjliggöra för utbyggnad av transformatorstation.

Förenlighet med översiktsplanen

Förslaget till detaljplan är i linje med den befintliga översiktsplanen. Detaljplanen hanteras med ett standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen.

Vad händer?

Förslaget är tillgängligt för samråd 11 januari - 1 februari 2023. Kommunen ska sedan sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du alltså framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in. Därefter ska miljö- och byggnadsnämnden godkänna planen innan kommunfullmäktige till slut antar planen.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Planprocessen

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: