Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 samt Gäddan 4, 6, 7 och 8, Kv Gäddan

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Gäddan 4,6,7 och 8; kv Gäddan den 13 september 2022.

Bild över planområdet för detaljplanen Kv Gäddan

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 500 meter från Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter, handel och kontor för att kunna utveckla befintliga verksamheter.

Förslaget strider inte mot översiktsplanen.

Övergripande mål

Målet är att avveckla allmän platsmark och utöka andelen kvartersmark för enskilt ändamål för att tillmötesgå den efterfrågan som finns från etablerade verksamheter. Detaljplaneförslaget möjliggör förtätning och utökning av befintliga fastigheter i centralt och attraktivt läge. Det tillåts högre nockhöjd samt större byggnadsarea.

Detaljplanen medger flexibel utformning där byggnation kan rymma flera olika upplåtelseformer, såsom verksamheter, handel och kontor (ZHK).

Pågående markanvändning

Marken inom planområdet används för restaurang-, handels- och verksamhetsändamål. I området ingår även en del av gata och bilparkering. Nära järnvägen ligger en av kommunens miljöstationer.

Ett plankostnadsavtal har undertecknats och planprocessen sker med ett så kallat standard planförfarande enligt 5 kap Plan och bygglagen (PBL) där grannar och sakägare kommer att informeras.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: