Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Planprocessen

En detaljplan kan tas fram på flera olika sätt beroende på hur omfattande detaljplanen är. Att ta fram en detaljplan kan ta alltifrån ett halvår upp till flera år. Det beror på vad som händer under arbetets gång. Här kan du läsa om hur det går till. 

Det vanligaste sättet att ta fram en detaljplan är standardförfarande men det finns även utökat förfarande och samordnat förfarande. Kriterierna för vilket förfarande som ska användas finns reglerade i plan- och bygglagen. En plan kan också byta förfarande senare i processen. Information om val av förfarande finns på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nedan beskriver vi planprocessen för en detaljplan med standardförfarande. Information om utökat förfarande Länk till annan webbplats. och samordnat förfarande Länk till annan webbplats. finns på Boverkets webbplats.

1. Planbesked

En planprocess kan starta på olika sätt. Oftast är det en markägare eller en exploatör som kontaktar miljö- och byggnadsnämnden när en ny detaljplan behövs för att kunna utföra ett byggprojekt. Vill du att kommunen ska göra en ny detaljplan eller göra ändringar i en befintlig detaljplan kan du ansöka om planbesked. Du kan läsa mer om det här:

Ansökan om detaljplan.

När du har ansökt om planbesked får du inom fyra månader besked av kommunen om planarbetet kommer att starta eller inte. Det är miljö- och byggnadsnämnden som bestämmer om man ska inleda en planprocess. Deras beslut får du i ett planbesked.

Om du får ett positivt besked står det när planarbetet beräknas starta. Om du får ett negativt besked redovisas skälen i planbeskedet. Du kan inte överklaga planbeskedet.

2. Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM)

När man tar fram en ny detaljplan, eller ändrar en befintlig detaljplan, ska kommunen ta ställning till om detaljplanen kan medföra en betydande miljöpåverkan.

För att ta reda på det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Om undersökningen kommer fram till att planen kan medföra en betydande miljöpåverkan så innebär det att vi måste göra en miljöbedömning för planen.

3. Planförslag

Planarbetet startar med att kommunens arkitekter tar fram ett förslag på detaljplan. Detaljplanen reglerar hur man ska använda mark och vatten men också hur bebyggelsen ska se ut. Vi redovisar detta genom en plankarta och en planbeskrivning. Du kan läsa mer om det på vår sida om detaljplanering.

Information om detaljplaner.

Under arbetet tar vi också fram olika utredningar om det behövs. Det kan till exempel vara bullerutredningar, naturinventeringar och riskanalyser. Vi tar också ta ställning till om planen kan få en betydande påverkan på miljön. Om så är fallet måste vi göra en miljöbedömning för planen. Utredningen av miljöbedömningen för en plan kallas för behovsbedömning.

När det finns ett förslag på detaljplan beslutar miljö- och byggnadsnämnden om att skicka ut det på samråd.

4. Samråd

Samråd går ut på att du som berörs och har intresse av förslaget får möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget och UBM. Samrådstiden är normalt minst tre veckor.

Vi skickar förslaget till berörda fastighetsägare, länsstyrelsen, kommunala nämnder, statliga myndigheter och andra med väsentligt intresse för förslaget.

När samrådstiden är slut gör vi eventuella ändringar i förslaget utifrån de synpunkter som har kommit in under samrådet.

5. Granskning

Efter samrådet ställer vi ut förslaget på granskning. Granskning är ännu ett tillfälle för dig som berörs av förslaget att lämna synpunkter.

Vi skickar förslaget till berörda fastighetsägare, myndigheter och andra med intresse för förslaget. Planförslaget finns även att läsa på kommunens webbplats och i stadshuset, Vimmerby. Granskningsperioden är minst tre veckor.

Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningsperioden. Annars kan du förlora rätten att överklaga kommunens beslut om att anta detaljplanen. Synpunkter på förslaget lämnar du skriftligen med e-post eller med vanlig post.

När tiden för granskning är slut sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under gransknings- och samrådstiden i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

6. Godkännande och antagande

Innan förslaget på detaljplan antas av kommunfullmäktige ska den godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. Vissa planer kan antas direkt av miljö- och byggnadsnämnden. När detaljplanen är antagen meddelar vi de som är berörda och anslår beslutet på kommunens anslagstavla.

7. Överklagande

Är du inte nöjd med detaljplanen kan du överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet från och med att vi anslår beslutet på kommunens anslagstavla. Du skickar överklagan till kommunen. Det är bara du som är berörd av planen och har lämnat synpunkter under samråd eller granskning som kan överklaga detaljplanen.

8. Laga kraft

Om ingen överklagar beslutet så vinner detaljplanen laga kraft. Det innebär att detaljplanen börjar gälla och blir en juridisk handling.

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: