Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen gäller för hela kommunen och visar i stora drag hur mark och vatten ska användas. Det är också en vision för kommunens framtida utveckling. Man kan göra fördjupningar för delar av kommunen eller särskilda frågor.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för vare sig kommunen eller enskilda. Den ska vara vägledande vid beslut om hur mark och vatten ska användas samt vid beslut om hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplan för Vimmerby kommun

Den 3 september 2019 beslutade Vimmerby kommun att starta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Arbetet beräknas starta under 2020.

Den nuvarande översiktsplanen för Vimmerby kommun antogs av kommunfullmäktige den 25 juni 2007. Planhandlingarna består av:

Del 1 - Översiktsplan för Vimmerby kommunPDF (pdf, 4.5 MB)

Del 2a - StatistikbilagaPDF (pdf, 2.7 MB)

Del 2b - NaturvårdsprogramPDF (pdf, 614.8 kB)

Del 2c - VerksamhetskartorPDF (pdf, 4.9 MB)

Del 2d - TätortskartorPDF (pdf, 4.9 MB)

Del 2e - MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 7.6 MB)

Så går det till att ta fram en översiktsplan

Att ta fram en översiktsplan följer i stort sett samma process som för att ta fram en detaljplan. En skillnad är att alla har rätt att lämna synpunkter på ett förslag till översiktsplan. Utställningstiden ska vara minst två månader. Det är slutligen kommunfullmäktige som antar planen. Här kan du läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan:

Planprocessen

Minst en gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige även ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Kommunfullmäktige beslutade den 1 januari 2017 att översiktsplanen är aktuell för denna mandatperiod. Här kan du läsa beslutet:

Beslut om aktualisering av översiktsplanenPDF (pdf, 192.8 kB)

Fördjupningar och tematiska tillägg

Fördjupningar av översiktsplanen behandlar hur man ska använda mark och vatten på en mer detaljerad nivå inom ett begränsat område eller med ett särskilt tema. Det kan till exempel vara en viss tätort eller vindkraft.

Att ta fram en fördjupning eller tematiskt tillägg följer samma process som för att ta fram en översiktsplan. De har också samma krav på innehåll som en översiktsplan. De fördjupningar som har gjorts är:

  • Fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad, antagen 2016-05-30
  • Strandskyddsplan, antagen 2013-03-25
  • Vindkraftsplan, antagen 2011-12-19

Fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad

En fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad antogs av kommunfullmäktige den 30 maj 2016. Planen är en långsiktig planeringsstrategi för hur marken i staden ska användas. Det är en spelplan för stadens utveckling fram till år 2034. Planen visar framtida områden för bostäder och verksamheter men även ytor för rekreation och idrott. Planen ska också vara vägledande inför satsningar på infrastruktur. Planhandlingarna består av:

Del 1 - Inledning och förutsättningar, Vimmerby idagPDF (pdf, 22.9 MB)

Del 2 - Vimmerbys framtida markanvändningPDF (pdf, 13.6 MB)

Del 3 - MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 8.8 MB)

MarkanvändningskartaPDF (pdf, 1015 kB)

Strandskyddsplan

Landskapet i Vimmerby kommun präglas av mycket skog och många sjöar och vattendrag. De strandnära miljöerna är ofta attraktiva lägen för boende. Planen pekar ut ett antal områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De kallas för LIS-områden. Planen pekar också ut särskilt värdefulla strandområden och redovisar hur dessa ska värnas. Planen ska även vara ett underlag och en vägledning vid ärenden om strandskydd.

Strandskyddsplan för Vimmerby kommunPDF (pdf, 2.5 MB)

Vindkraftsplan

Vindkraftsplanen visar vilka förutsättningar som finns för vindkraftsetableringar i Vimmerby kommun. Planen pekar också ut områden som är lämpliga och mindre lämpliga för vindkraft. Planen ska vara en hjälp i handläggning av ärenden som rör vindkraft.

Vindkraftsplan för Vimmerby kommunPDF (pdf, 1.9 MB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-09-02