Detaljplan för Vi 68:7, Vi 22:20 och del av Vi 14:1, Björkkullens förskola

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Vi 68:7, Vi 22:20 och del av Vi 14:1, Björkkullens förskola. Förslaget har varit tillgängligt för granskning.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 500 meter söder om Södra Vi centrum i anslutning norr om Flädervägen och Blåsippstigens ände.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Björkkullens förskola med två avdelningar och möjlighet till en utbyggnad i ett senare skede.

Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning och är ur ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden.

Vad händer?

Förslaget var ute på granskning 23 oktober-13 november. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige. Om planen godkänns skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-11-14