Detaljplan för VI 68:7 och del av VI 14:1, Björkkullens förskola

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för VI 68:7 och del av VI 14:1, Björkkullens förskola. Förslaget har varit tillgängligt för samråd.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 500 meter söder om Södra Vi centrum i anslutning norr om Flädervägen och Blåsippstigens ände.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Björkkullens förskola i etapp 1 med två avdelningar och möjlighet till en senare etapp 2 med två avdelningar till i ett senare skede.

Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning och är ur ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden.

Vad händer?

Förslaget var ute på samråd 28 augusti - 18 september. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under samrådet och granskningen. Sedan ska planen godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan kommunfullmäktige antar planen.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-09-19