Detaljplan för Vi 51:1, Vi 5:48 och Vi 5:49 samt del av Vi 14:1

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Vi 51:1, Vi 5:48 och Vi 5:49 samt del av Vi 14:1. Förslaget har varit tillgängligt för samråd.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 200 meter öster om Södra Vi centrum i anslutning till Djursdalavägen och Ekängsvägen.

Planområdet ligger söder om fastigheterna Vi 62:5 och Vi 14:19 och väster om Vi 5:36. Djursdalavägen och Ekängsvägen går söder om respektive väster om planområdet.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Vidala vård- och omsorgsboende med 24 nya lägenheter i två till tre plan i suterräng utan källare. Förslaget strider inte mot översiktsplanen.

Vad händer?

Förslaget var ute på samråd 18 december 2019 - 8 januari 2020. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under samrådet och granskningen. Sedan ska planen godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan kommunfullmäktige antar planen.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2020-01-09