Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Saxberget 1-3, Älåkra 2:24 och del av Åläkra 3:2 samt del av Vimmerby 3:6 och 3:7

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Saxberget 1-3, Älåkra 2:24 och del av Älåkra 3:2 samt del av Vimmerby 3:6 och 3:7. Förslaget har varit ute på samråd.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger strax utanför Vimmerby tätort, söder om riksväg 40. Arla ligger väster om planområdet och järnvägen utgör en barriär öster om planområdet.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förnyelse och utökning av det planlagda industriområdet. Planförslaget skapar möjligheter för ett modernt och attraktivt verksamhetsområde att växa fram.

Vad händer?

Förslaget var ute på samråd 19 juni - 10 juli. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under samrådet och granskningen. Sedan ska planen godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan kommunfullmäktige antar planen.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: