Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Midgård 2 och del av Vimmerby 3:3

Flygfoto över detaljplaneområdet för Midgård 2 och del av Vimmerby 3:3

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Midgård 2 och del av Vimmerby 3:3. Detaljplanen är godkänd av miljö- och byggnadsnämnden och avses antas i kommunfullmäktige i Vimmerby måndagen den 28 februari 2022.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1,5 km från Stora Torget och utmed Traktorgatan i östra delen av Vimmerby.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skola utöver kontorsverksamhet.

Befintlig förskola på Midgård 2 har ett tidsbegränsat bygglov till och med 2023 för ändrad användning av kontorslokaler till lokaler för förskola. Behovet av skollokaler är fortfarande stort och för att ett permanent bygglov ska kunna ges måste detaljplanen ändras.

I detaljplanearbetet kommer även kringliggande kommunägd mark på Vimmerby 3:3 att ses över för eventuell anpassning av planbestämmelserna till rådande användning.

Förenlighet med översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen för Vimmerby tätort antogs 2016. Detaljplaneläggningen stämmer överens med översiktsplanen.

Planen hanteras med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen.

Vad händer?

Miljö- och byggnadsnämnden godkände detaljplanen den 16 december 2021. Detaljplanen avses antas av kommunfullmäktige i Vimmerby måndagen den 28 februari 2022. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet om antagande inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Länk till Vimmerby kommuns anslagstavla. Länk till annan webbplats.

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Information om planprocessen

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: