Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Midgård 2 och del av Vimmerby 3:3

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Midgård 2 och del av Vimmerby 3:3. Förslaget har varit tillgängligt för samråd.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1,5 km från Stora Torget och utmed Traktorgatan i östra delen av Vimmerby.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skola utöver kontorsverksamhet.

Befintlig förskola på Midgård 2 har ett tidsbegränsat bygglov till och med 2023 för ändrad användning av kontorslokaler till lokaler för förskola. Behovet av skollokaler är fortfarande stort och för att ett permanent bygglov ska kunna ges måste detaljplanen ändras.

I detaljplanearbetet kommer även kringliggande kommunägd mark på Vimmerby 3:3 ses över för eventuell anpassning av planbestämmelserna till rådande användning.

Förenlighet med översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen för Vimmerby tätort antogs 2016. Detaljplaneläggningen stämmer överens med översiktsplanen.

Planen hanteras med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen.

Vad händer?

Förslaget var tillgängligt för samråd 25 mars - 19 april 2021. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under samrådet och granskningen. Sedan ska planen godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan kommunfullmäktige antar planen.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Vecka 27-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: