Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Midgård 2 och del av Vimmerby 3:3

Flygfoto över detaljplaneområdet för Midgård 2 och del av Vimmerby 3:3

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Midgård 2 och del av Vimmerby 3:3. Förslaget är nu tillgängligt för granskning under perioden 14 oktober - 4 november 2021.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1,5 km från Stora Torget och utmed Traktorgatan i östra delen av Vimmerby.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skola utöver kontorsverksamhet.

Befintlig förskola på Midgård 2 har ett tidsbegränsat bygglov till och med 2023 för ändrad användning av kontorslokaler till lokaler för förskola. Behovet av skollokaler är fortfarande stort och för att ett permanent bygglov ska kunna ges måste detaljplanen ändras.

I detaljplanearbetet kommer även kringliggande kommunägd mark på Vimmerby 3:3 att ses över för eventuell anpassning av planbestämmelserna till rådande användning.

Förenlighet med översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen för Vimmerby tätort antogs 2016. Detaljplaneläggningen stämmer överens med översiktsplanen.

Planen hanteras med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen.

Vad händer?

Förslaget är tillgängligt för granskning 14 oktober - 4 november 2021. Kommunen ska sedan sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter ska miljö- och byggnadsnämnden ta ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige. Om planen godkänns så skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Har du frågor?

Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Du kan också läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Information om planprocessen

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: