Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Lövkojan 8-11, kv Lövkojan

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för Lövkojan 8-11, Vimmerby. Förslaget finns nu tillgängligt för granskning under perioden 28 april 2022 – 19 maj 2022.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 800 meter nordöst om centrala Vimmerby i anslutning till Vattentornsgatan och Skyttegatan.

Detaljplanens syfte

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra flera bostäder i redan exploaterade områden.

Inom planområdet finns en befintlig bostadsbyggnad som med ändring av detaljplan möjliggör för två lägenheter per fastighet.

Förenlighet med översiktsplanen

Området omnämns inte specifikt i gällande översiktsplan (ÖP 2007) eller i den fördjupade översiktsplan för Vimmerby stad (FÖP 2015). Planförslaget strider inte mot översiktsplanen.

Vad händer?

Förslaget är ute på granskning 28 april 2022 – 19 maj 2022. Kommunen ska sedan sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Information om planprocessen

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: