Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Granen 13

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Granen 13. Förslaget har varit tillgängligt för samråd.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i centrala Vimmerby cirka 600 meter nordost om Stora torget.

Detaljplanens syfte

Syftet är att anpassa detaljplanen efter rådande användning och möjliggöra för markparkering såväl som bostäder inom planområdet.

Förenlighet med detaljplanen

I den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby från 2016 omnämns inte området specifikt. I kartan över befintlig markanvändning klassificeras planområdet som bostäder och i kartan för framtida markanvändning utpekas inte området.

Parkering ses som ett komplement till omkringliggande verksamheter och bostäder. Planförslaget bedöms därmed inte vara i strid mot översiktsplanens övergripande intentioner. Planen hanteras med ett standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (PBL).

Vad händer?

Förslaget var ute på samråd 26 augusti - 16 september 2020. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under samrådet och granskningen. Sedan ska planen godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan kommunfullmäktige antar planen.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 799.4 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 750 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-09-17