Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Stubingränd

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Stubingränd. Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat över detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande-

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1,6 kilometer nordöst om centrala Vimmerby i anslutning till Stubingränd och Snokebovägen.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggelse genom att en ny lokalgata anläggs med anslutning från Snokebovägen där den nuvarande gång- och cykelvägen idag sträcker sig samt att det biologiskt viktiga våtmarksområdet norr om bostadsområdet bevaras.

För att kompensera att naturmark exploateras för bebyggelse så är det viktigt att trygga de biologiska värdena i närområdet. Sådan kompensation främjar biologisk mångfald, ekosystemstjänster, folkhälsa och flera av miljökvalitetsmålen.

Den nya bostadsbebyggelsen är en komplettering till de befintliga bostadskvarteren. Ny sammanhållen bebyggelse utvecklas inom befintligt bostadsområde. Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i ett område där det råder ett högt bebyggelsetryck. Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning och är ur ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden.

Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse och tomtstruktur. De omkringliggande kvarteren består av fristående hus i två våningar.

Vad händer?

Den 8 april 2020 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00.

Vecka 26-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-06-16