Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Kv Oxeln"

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3, Kv Oxeln. Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt och lämnat över detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1 kilometer norr om Vimmerby centrum i anslutning till bostadskvarteren Oxeln och Solrosen.

Detaljplanens syfte

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala och attraktiva lägen.

Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i en våning.

Genom förtätningen kan så kallade ”lucktomter” mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

Vad händer nu?

Den 19 september 2018 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att godkänna och lämna över detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Hösten 2018 lämnades detaljplanen för kv Oxeln vilande tills vidare för att avvakta antagandet och domslutet för en annan plan i närområdet, bland annat handelsplanen vid Näsrondellen. Mark- och miljödomstolen beslutade att avslå samtliga överklaganden. Detaljplanen för handel vid Näsrondellen vann laga kraft juni 2020.

Detaljplanen för kv Oxeln är klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i enlighet med granskningsutlåtandet.

Mer information

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 596.6 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 535.1 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 563.4 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: