Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Gula Kiosken

Bild över planområdet för del av Vimmerby 3:3, Gula kiosken

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3, "Gula kiosken". Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 11 oktober 2021.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1 km öster om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att medge avstyckning av del av fastigheten Vimmerby 3:3 för att bilda en ny fastighet avsedd för handel- och centrumverksamhet.

Förenlighet med översiktsplanen

Området nämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad från 2016. Planförslaget strider därmed inte heller mot översiktsplanen.

Planen hanteras med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen.

Vad händer?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 11 oktober 2021. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Vimmerby kommuns anslagstavla

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Planprocessen.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: