Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Gula Kiosken

Bild över planområdet för del av Vimmerby 3:3, Gula kiosken

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3, "Gula kiosken". Förslaget har varit tillgängligt för granskning.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1 km öster om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att medge avstyckning av del av fastigheten Vimmerby 3:3 för att bilda en ny fastighet avsedd för handel- och centrumverksamhet.

Förenlighet med översiktsplanen

Området nämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad från 2016. Planförslaget strider därmed inte heller mot översiktsplanen.

Planen hanteras med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen.

Vad händer?

Förslaget var tillgängligt för granskning 2 under perioden 25 mars - 19 april 2021. Efter den första granskningen (granskning 1) har planförslaget omarbetats. Eftersom ändringar gjorts som är av betydande karaktär har beslut om ny granskning tagits (granskning 2).

Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter ska miljö- och byggnadsnämnden tar ställning till om kommunfullmäktige ska anta planen. Om miljö- och byggnadsnämnden godkänner planen så skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 670.9 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 661.3 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: