Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 samt Gäddan 4, 6, 7 och 8, Kv Gäddan

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Gäddan 4,6,7 och 8; kv Gäddan. Förslaget finns nu tillgängligt för granskning under perioden 31 mars – 21 april.

Bild över planområdet för detaljplanen Kv Gäddan

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 500 meter från Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter, handel och kontor för att kunna utveckla befintliga verksamheter.

Förslaget strider inte mot översiktsplanen.

Övergripande mål

Målet är att avveckla allmän platsmark och utöka andelen kvartersmark för enskilt ändamål för att tillmötesgå den efterfrågan som finns från etablerade verksamheter. Detaljplaneförslaget möjliggör förtätning och utökning av befintliga fastigheter i centralt och attraktivt läge. Det tillåts högre nockhöjd samt större byggnadsarea.

Detaljplanen medger flexibel utformning där byggnation kan rymma flera olika upplåtelseformer, såsom verksamheter, handel och kontor (ZHK).

Pågående markanvändning

Marken inom planområdet används för restaurang-, handels- och verksamhetsändamål. I området ingår även en del av gata och bilparkering. Nära järnvägen ligger en av kommunens miljöstationer.

Ett plankostnadsavtal har undertecknats och planprocessen sker med ett så kallat standard planförfarande enligt 5 kap Plan och bygglagen (PBL) där grannar och sakägare kommer att informeras.

Vad händer?

Förslaget finns tillgängligt för granskning 31 mars- 21 april 2022. Kommunen ska sedan sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter ska miljö- och byggnadsnämnden ta ställning till om kommunfullmäktige ska anta planen. Om nämnden godkänner planen så skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: