Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ändring av detaljplan för Uven 7

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Uven 7. Förslaget har varit tillgängligt för granskning.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i centrala Vimmerby. Området begränsas av Kampgatan i väster och Kungsgatan i söder.

Detaljplanens syfte

Syftet med planändringen utöka byggnadshöjden samt ta bort prickmark för att möjliggöra för förtätning med bostäder på kvarteret Uven i centrala Vimmerby.

Förenlighet med översiktsplanen

Området omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad från 2016. Den nuvarande användningen anges dock som bostäder. Planändringen strider därmed inte mot översiktsplanen. Planen hanteras med ett standardförfarande.

Vad händer?

Förslaget var ute på granskning 26 november - 17 december 2020. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige. Om planen godkänns skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Planprocessen

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 697.7 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.2 MB)

Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 846.1 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: