Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ändring av detaljplan för Uven 7

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Uven 7. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 1 mars 2021. Detaljplanen har blivit överklagad och är sänd till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i centrala Vimmerby. Området begränsas av Kampgatan i väster och Kungsgatan i söder.

Detaljplanens syfte

Syftet med planändringen utöka byggnadshöjden samt ta bort prickmark för att möjliggöra för förtätning med bostäder på kvarteret Uven i centrala Vimmerby.

Förenlighet med översiktsplanen

Området omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad från 2016. Den nuvarande användningen anges dock som bostäder. Planändringen strider därmed inte mot översiktsplanen. Planen hanteras med ett standardförfarande.

Vad händer?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 1 mars 2021. Detaljplanen är överklagad och sänd till mark- och miljödomstolen som ska avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Information om planprocessen

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: