Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Bild på del av detaljplanen för Vimmerby stad.

Kommunen planerar för hur Vimmerby kommun ska se ut i framtiden. Det gör vi bland annat genom detaljplaner. Detaljplaner reglerar vad man får använda mark och vatten till samt hur bebyggelsen ska se ut inom ett bestämt område. På så sätt utgör detaljplaner även grunden för bygglov.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar hur man får använda mark och vatten och hur bebyggelsen ska se ut. Det kan till exempel vara bostäder, handel, industri, gator eller natur. Detaljplanen kan också styra hur stora hus man får bygga. I en detaljplan får kommunen även upphäva strandskydd för ett område, om det finns särskilda skäl för det. I detaljplanen ska det också framgå hur olika intressen har vägts samman och hur gemensamma frågor har lösts.

Detaljplanen ger dig som äger marken rätt att bygga det planen visar. En detaljplan är bindande. Det betyder att de förändringar som görs inom ett planområde måste stämma överens med planen. Det finns detaljplanelagd mark i alla tätorter.

Hur tar man fram en detaljplan?

Det är bara kommunen som kan ta fram och anta en detaljplan. Vill du att vi ska ta fram en detaljplan eller ändra i en befintlig detaljplan kan du ansöka om planbesked.

Information om att ansöka om detaljplan.

Vi tar fram en detaljplan i samråd med boende, markägare, grannar och andra berörda. I processen prövar vi om området är lämpligt. Vi väger även allmänna intressen mot enskilda intressen för att få ett bra beslutsunderlag.

Information om planprocessen.

Vad består en detaljplan av?

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning.

På plankartan visar kommunen gränser för allmänna platser, kvartersmark (privat mark) samt vattenområden och bestämmer vad man får använda dessa till. Utöver detta kan en plankarta bland annat reglera:

  • placering, utformning och utförande av byggnader och tomter
  • skyddsåtgärder för att motverka störningar från omgivningen eller för att motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion
  • placering och utformning av parkeringsplatser

Planbeskrivningen beskriver planens syfte, förutsättningar och hur planen är avsedd att genomföras. Den redovisar även de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen avviker från översiktsplanen ska även detta redovisas samt på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen. Planbeskrivningen kan också ha illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan man skapa för ett begränsat område som saknar detaljplan. Man kan till exempel använda dem för att säkerställa vissa syften i översiktsplanen eller för att tillgodose riksintressen. Riksintresse kan vara ett område, en plats eller enstaka objekt som är skyddat och anses viktigt ur en nationell synvinkel.

Planprogram

För att vi ska kunna ta ställning till olika frågor eller projekt kan vi ta fram ett inledande planprogram. Det kan gälla frågor om:

  • handel
  • nya exploaterings- eller bebyggelseområden
  • lämpliga platser för vindkraft eller trafik

Planutredningen ligger sedan till grund för det fortsatta detaljplanearbetet.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Vecka 27-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: