Översiktsplan och detaljplaner

Flygfoto över Vimmerby

I den fysiska planeringen bestäms hur mark och vatten ska användas men även hur den byggda miljön ska utformas. I vår kommun ansvarar miljö- och byggnadsnämnden för den fysiska planeringen. Det är plan- och bygglagen (PBL) som reglerar kommunens fysiska planering.

Översiktsplan

En översiktsplan gäller för hela kommunen. Den visar i stora drag hur mark och vatten ska användas. Planen är också en vision för kommunens framtida utveckling. Du kan läsa om översiktsplanen för Vimmerby kommun på vår sida om översiktsplanen.

Länk till vår sida om översiktsplanen.

Detaljplan

En detaljplan anger vad marken får användas till. Det kan till exempel vara bostäder, handel, industri, gator eller natur. Detaljplanen kan också styra hur stora hus som får byggas eller hur marken ska anordnas. En detaljplan utgör grund för bygglov. På våra sidor om detaljplaner kan du läsa mer om detta och vilka detaljplaner vi arbetar med just nu.

Länk till vår sida om detaljplaner.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser görs när ett mindre antal frågor behöver behandlas och det inte redan finns en gällande detaljplan. Oftast används områdesbestämmelser för att skydda något. Det kan till exempel vara en värdefull kulturmiljö. Områdesbestämmelser garanterar inte byggrätt. Områdesbestämmelser är bindande. Det betyder att de förändringar som görs inom planområdena måste stämma överens med planerna.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-09-12