Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Översiktsplan och detaljplaner

Flygfoto över Vimmerby

I den fysiska planeringen bestäms hur mark och vatten ska användas men även hur den byggda miljön ska utformas. I vår kommun ansvarar miljö- och byggnadsnämnden för den fysiska planeringen. Det är plan- och bygglagen (PBL) som reglerar kommunens fysiska planering.

Översiktsplan

En översiktsplan gäller för hela kommunen. Den visar i stora drag hur man ska använda mark och vatten. Planen är också en vision för kommunens framtida utveckling.

Information om översiktsplan

Detaljplan

En detaljplan anger vad man får använda marken till. Det kan till exempel vara bostäder, handel, industri, gator eller natur. Detaljplanen kan också styra hur stora hus som får byggas eller hur marken ska anordnas. En detaljplan utgör grund för bygglov.

Information om detaljplaner och områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser görs när man behöver behandla ett mindre antal frågor och det inte redan finns en gällande detaljplan. Oftast använder man områdesbestämmelser för att skydda något. Det kan till exempel vara en värdefull kulturmiljö. Områdesbestämmelser garanterar inte byggrätt.

Områdesbestämmelser är bindande. Det betyder att de förändringar som man gör inom planområdena måste stämma överens med planerna.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Mellan den 23/6 – 5/8 har vi endast telefontid mellan 10:00 – 12:00

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: