Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Vanliga frågor och svar om bygglov och anmälan

Här hittar du vanliga frågor och svar kring bygglov och anmälan.

Kan jag söka bygglov på en mark som jag inte äger?

Ja, det kan du, men du behöver ett godkännande från fastighetsägaren. Ibland kan du även behöva ett nyttjanderättskontrakt för att få göra något på annans mark.

Hur lång är handläggningstiden?

Enligt lagen ska ärendet vara komplett innan handläggningstiden börjar räknas. Vi har då tio veckor på oss att handlägga lovärenden och fyra veckor på oss för att handlägga ärenden om anmälanpliktiga åtgärder.

Hur mycket får jag bygga?

Bor du inom ett område där det finns en detaljplan så är det där i som det står hur mycket man får bebygga tomten med. Utanför planlagda områden så finns inga sådana regler.

Varför behöver jag strandskyddsdispens?

Du behöver dispens för att det är förbjudet att uppföra byggnader inom strandskyddade områden. Strandskyddsreglerna är till för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta skydd finns vid alla sjöar och vattendrag, med ett normalt skyddsområde om 100 meter från strandkanten upp på land och ner i vattnet.

Det går naturligtvis att få dispens från strandskyddet om åtgärden uppfyller något av de skäl som finns uppräknade i miljöbalkens kapitel 7, § 18.

Information om strandskydd.

Vad är sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är om ditt hus är placerat inom 100 meter från två andra hus.

Vad är en nybyggnadskarta?

En nybyggnadskarta är en karta som redovisar förutsättningarna inom din tomt eller den yta som du planerar att bygga en byggnad på. Nybyggnadskartan upprättas av en av kommunens mättekniker inför en planerad byggnation.

Information om kartprodukter

Om du beställer en nybyggnadskarta från miljö- och byggnadsförvaltningen tar vi ut en avgift.

Vad är en situationsplan?

En situationsplan är en översiktlig kartbild av din fastighet. På kartan kan man se gränserna, de inmätta byggnaderna och detaljplanens bestämmelser, om det finns en sådan. Om du ska ansöka om lov eller göra en anmälan behöver du rita in var på situationsplanen åtgärden ska ske.

Behöver jag bygglov för en altan?

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du nu uppföra en altan med en höjd om 1,8 meter från marken och placeras 4,5 meter från fastighetsgränsen utan bygglov. Om du vill bygga ett staket eller ett räcke uppe på din altan så räknas staketet eller räcket inte med i höjden på altanen. Man mäter höjden från marken vid altanens ytterkant upp till altangolvets ovansida.

Information om altan (Boverket)

När behöver jag anlita en kontrollansvarig?

Vid större byggnationer behöver du anlita en kontrollansvarig som hjälper dig med den tekniska kontrollen av den planerade åtgärden.

Information om kontrollansvarig

Är det tillåtet att måla om, byta fasadbeklädnad eller byta material på min byggnad utan bygglov?

Inom ett område med detaljplan behöver du bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad, byta material på taket eller annan ändring som innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantagna är en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Inom en kommun kan det finnas detaljplaner med mer specifika regler, bland annat om färg och materialval. Därför är det alltid bra att ta reda på detta innan man bestämmer sig för att göra ändringar på sina byggnader. Utanför detaljplanerat område är ovanstående åtgärder fria från lov.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: