Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Brandfarlig vara

Ska du hantera större mängder brandfarlig vara måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Som brandfarlig vara räknas brandfarlig gas, brandfarlig vätska och brandreaktiva varor.

När behöver jag tillstånd?

Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på mängd och typ av brandfarlig vara. Mängden är inte förbrukad mängd utan hur mycket som du hanterar eller lagrar som mest vid något tillfälle. Nedan ser du vilka gränsvärden som finns. Tänk på att när du överskrider gränsvärdet för en vara så måste du söka tillstånd för alla brandfarliga varor som du förvarar.

Gäller det en verksamhet är det den som bedriver verksamheten som ska söka tillstånd, inte fastighetsägaren.

Mängder brandfarlig vara som man får hantera utan tillstånd (värdena är angivna i liter)

Hantering

Brandfarliga gaser

Extrem brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till 100 °C (1)

Yrkesmässig (2) publik verksamhet

Inomhus: 2

Utomhus (3): 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus (4)

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering (5)

Gasol: 60

Andra gaser: 10

100

100

10 000

  1. Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55-60 °C.
  2. Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, till exempel även föreningar och frivilligorganisationer.
  3. Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.
  4. Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.
  5. Detta omfattar endast privat hantering

Hur ansöker jag om tillstånd?

Du ansöker genom att fylla i blanketten ”Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara”. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Till ansökan ska du också skicka in:

  • Situationsplan
  • Byggnadsritning
  • Anmälan om föreståndare av brandfarlig vara
  • Riskutredning
  • och ibland klassningsplan.

Verksamheten ska också skicka in en anmälan om föreståndare till tillsynsmyndigheten (räddningstjänsten) innan anläggningen tas i drift. Om ni utser en ny föreståndare ska även detta anmälas till räddningstjänsten.

Sedan den 1 augusti 2021 finns ett förtydligat krav på lämplighetsprövning av den som söker tillstånd. När den som söker tillstånd är en juridisk person ska en lämplighetsprövning göras av personer med betydande inflytande över verksamheten. Prövningen utförs av räddningstjänsten, som är tillsynsmyndighet.

Ansöka om nytt tillstånd

En verksamhet som ansöker om nytt tillstånd får endast fortsätta sin verksamhet enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden om den nya tillståndsansökan lämnats in senast fyra veckor innan det gamla tillståndet löper ut.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: