Plan- och bygglovstaxa

När du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller gör en anmälan tar miljö- och byggnadsförvaltningen ut en avgift enligt plan- och bygglovstaxan. Taxan är antagen av kommunfullmäktige.

Avgifter som tas ut enligt plan- och bygglovstaxan räknas ut med en formel som multipliceras med olika faktorer beroende på vad det är som ska göras. Det som påverkar vad avgiften kommer att bli och hur vi ska räkna är:

  • Vilken fastighet är det som ska bebyggas?
  • Vad är det som ska byggas?
  • Hur stort blir det?
  • Hur kommer det att placeras på fastigheten?

Övriga kostnader som kan läggas till i avgiften är olika kommuniceringsavgifter för eventuella remisser till grannar och berörda myndigheter, planavgifter samt om vi behöver göra ett extra platsbesök eller om det behöver beställas några extra kartor från mätningsteknikerna.

Så räknar vi ut din avgift

Plan- och bygglovstaxan baserar sig på en tusendel av prisbasbeloppet (mPbb) och multipliceras med olika faktorer för att få fram en debitering av just ditt ärende. Formeln för samtliga ärenden ser ut så här mPbb x OF x (HF 1+HF2) x 0,8.

Objektsfaktorn (OF) avser byggnadens bruttoarea. Det finns en tabell som presenterar olika areaintervall för att få fram en faktor.

Handläggningsfaktor 1 (HF 1) avser bygglovskostnaden. Det finns en tabell som presenterar de olika parametrar som prövas i en lovprövning. För att få fram vilken faktor som ska användas i just ditt ärende så adderas dessa parametrar med varandra.

Handläggningsfaktor 2 (HF 2) avser kostnaden för startbesked och slutbesked. Det finns en tabell som presenterar de olika parametrar som prövas i dessa steg. För att få fram vilken faktor som ska användas i just ditt ärende så adderas dessa parametrar med varandra.

Beroende på storleken av kommunen (N-faktor) så kan man välja att lägga sig på antingen 0.8, 1,0 eller 1,2. I Hultsfreds och Vimmerby kommuner har politiken valt N-faktorn 0,8. Denna faktor multipliceras därefter med resterande formel.

Om plan- och bygglovstaxan

Kommunfullmäktige antog plan- och bygglovstaxan 2011-05-30 § 108.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23 § 262 att justera plan- och bygglovstaxan i det avseendet att justeringsfaktorn (N) ökar från 0,7 till 0,8. Detta gäller från och med 1 januari 2016.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-17