Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Plan- och bygglovstaxa

När du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller gör en anmälan tar miljö- och byggnadsförvaltningen ut en avgift enligt plan- och bygglovstaxan. Vi tar även ut en avgift enligt taxan för att handlägga ansökan om tillstånd för brandfarlig vara.

Avgifter för lov och anmälan

Avgifter som tas ut för lov och anmälan enligt plan- och bygglovstaxan räknas ut med en formel som multipliceras med olika faktorer beroende på vad det är som ska göras. Det som påverkar vad avgiften kommer att bli och hur vi ska räkna är:

  • Vilken fastighet är det som ska bebyggas?
  • Vad är det som ska byggas?
  • Hur stort blir det?
  • Hur kommer det att placeras på fastigheten?

Övriga kostnader som kan läggas till i avgiften är olika kommuniceringsavgifter för eventuella remisser till grannar och berörda myndigheter, planavgifter samt om vi behöver göra ett extra platsbesök eller om det behöver beställas några extra kartor från mätningsteknikerna.

Så räknar vi ut din avgift

Plan- och bygglovstaxan baserar sig på en tusendel av prisbasbeloppet (mPbb) och multipliceras med olika faktorer för att få fram en debitering av just ditt ärende. Formeln för alla ärenden som gäller lov och anmälan ser ut så här mPbb x OF x (HF 1+HF2) x 0,8.

Objektsfaktorn (OF) avser byggnadens bruttoarea. Det finns en tabell som presenterar olika areaintervall för att få fram en faktor.

Handläggningsfaktor 1 (HF 1) avser bygglovskostnaden. Det finns en tabell som presenterar de olika parametrar som prövas i en lovprövning. För att få fram vilken faktor som ska användas i just ditt ärende så adderas dessa parametrar med varandra.

Handläggningsfaktor 2 (HF 2) avser kostnaden för startbesked och slutbesked. Det finns en tabell som presenterar de olika parametrar som prövas i dessa steg. För att få fram vilken faktor som ska användas i just ditt ärende så adderas dessa parametrar med varandra.

Beroende på storleken av kommunen (N-faktor) så kan man välja att lägga sig på antingen 0.8, 1,0 eller 1,2. I Hultsfreds och Vimmerby kommuner har politiken valt N-faktorn 0,8. Denna faktor multipliceras därefter med resterande formel.

Avgift för brandfarlig vara

När du ansöker om tillstånd för brandfarlig vara tar miljö- och byggnadsförvaltningen ut en avgift enligt plan- och bygglovstaxan. Avgiften baserar sig på en tusendel av prisbasbeloppet (mPbb), vilken typ av anläggning som förvarar den brandfarliga varan (HF) och justeringsfaktorn (N-faktor) som kommunfullmäktige har beslutat om.

Avgiften räknas ut med formeln HF x mPbb x 0,8 (N-faktor).

I taxan finns en tabell med olika typer av anläggningar och dess handläggningsfaktor. Om ansökan gäller en anläggning som inte finns med i tabellen tar vi istället ut tidsersättning.

Om plan- och bygglovstaxan

Kommunfullmäktige antog plan- och bygglovstaxan 2011-05-30 § 108.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23 § 262 att justera plan- och bygglovstaxan i det avseendet att justeringsfaktorn (N) ökar från 0,7 till 0,8. Detta gäller från och med 1 januari 2016.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: