Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring av stadsplan för Valen 3

Kommunfullmäktige antog ändringen av detaljplanen för Valen 3 den 18 december 2023 (§ 165). Detaljplanen vann laga kraft den 1 juli 2024.

Planändringens läge

Planområdet omfattar fastigheten Valen 3 som ligger centralt i Vimmerby och gränsar till Magasinsgatan i norr, Lundgatan i öster, Sveagatan och Rönnbärsgatan i söder.

Planändringens syfte

Syftet med ändringen är att möjliggöra en utveckling av befintlig handelsverksamhet genom att minska andelen prickad mark och därmed utöka byggnadsarean samt att öka byggnadshöjden för del av byggrätten.

Överklagande

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen i Växjö som beslutade att avslå överklagandet. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades sedan till mark- och miljööverdomstolen som i sin tur beslutade att inte ge prövningstillstånd. Detaljplanen vann därför laga kraft den 1 juli 2024.