Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Tobo 3:78, Tobo 3:79 och del av Tobo 3:7

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Tobo 3:78, Tobo 3:79 och del av Tobo 3:7. Förslaget har varit tillgängligt för granskning.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i Storebro inom området som heter Stranden. Planområdet ligger nära Pelarnevägen.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för två privata fastigheter att äga mark som de nyttjar.

Förenlighet med översiktsplanen

Planförslaget anses vara förenligt med gällande översiktsplan.

Planen hanteras med ett standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen (PBL) eftersom förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, inte medför betydande miljöpåverkan och anses inte vara av allmänt intresse.

Vad händer sedan?

Förslaget var tillgängligt för granskning 28 augusti - 15 september 2023. Nu ska kommunen sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in. Därefter ska miljö- och byggnadsnämnden godkänna detaljplanen innan kommunfullmäktige till slut antar planen.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Planprocessen