Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Flundran 5 och del av Vimmerby 3:3

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för Flundran 5 och del av Vimmerby 3:3. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 18 september 2023 (§ 103).

Detaljplanens läge

Området ligger cirka 600 meter nordväst om stora torget i Vimmerby. Detta är strax söder om Astrid Lindgrens värld.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av livsmedelsbutik med tillhörande parkeringar och lastplats. Syftet är också att skapa förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering.

Förenlighet med översiktsplanen

Förslaget till detaljplan är i linje med den befintliga översiktsplanen. Detaljplanen hanteras med ett standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 18 september 2023 (§ 103). Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslogs på kommunens anslagstavla.

Vimmerby kommuns anslagstavla

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet.

Överklagande

De som har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen hos mark- och miljödomstolen i Växjö.

Överklagandet ställs till:

Växjö tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 81
351 03 Växjö

Men skickas till:

Hultsfreds kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 500
577 26 Hultsfred

Miljö- och byggnadsnämnden prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar därefter skrivelsen och handlingarna i ärendet till Växjö tingsrätt.

Ange i överklagandet vilket beslut som överklagas genom att ange planens rubrik och/eller beslutsparagraf. Ange varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med sådant som du anser har betydelse för ärendet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer.

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

Kommunen måste ha fått överklagandet inom tre veckor räknat från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla. Beslutet anslogs 21 september 2023 och överklagandet måste vara kommunen till handa senast 12 oktober 2023 för att kunna tas upp till prövning.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Planprocessen