Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Tobo 3:7

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Tobo 3:7. Förslaget har varit tillgängligt för granskning.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den västra delen av Storebro, intill Pelarnevägen och befintlig kraftledning, cirka 1 000 meter från centrala Storebro. Området omfattar en mindre del av fastigheten Tobo 3:7.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en ny transformatorstation i anslutning till befintlig kraftledning intill Pelarnevägen i Storebro.

Förenlighet med översiktsplanen

Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan. Planen hanteras med ett standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen (PBL).

Vad händer nu?

Förslaget var tillgängligt för granskning 28 augusti - 15 september 2023. Nu ska kommunen sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in. Därefter ska miljö- och byggnadsnämnden godkänna detaljplanen innan kommunfullmäktige till slut antar planen.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Planprocessen