Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Fasadändring

Du behöver ansöka om bygglov och få startbesked för att ändra en byggnads yttre utseende, till exempel om du ska byta kulör eller material på fasaden eller taket. Det finns undantag från kravet på bygglov. Hör gärna av dig till oss för att få rådgivning i just ditt fall.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om bygglov för fasadändring behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

  • Situationsplan, skala 1:500 (markera aktuell byggnad)
  • Fasadritningar, skala 1:100
  • Beskrivning av material och färg
  • Ritning eller bild som visar ursprungligt utseende

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

  • Konstruktionsritningar, skala 1:50/teknisk beskrivning
  • Förslag på kontrollplan
  • Redovisning av avfallshanteringen (information om vilket avfall byggnationen kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand)

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • Underskrivna
  • Fackmannamässigt utförda
  • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Ansök om bygglov

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.