Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändrad användning

Du behöver bygglov för att börja använda hela eller delar av en byggnad eller lokal till något annat väsentligt ändamål än det som den huvudsakligen används som. Det kan till exempel handla om att en del av bostadshuset ska användas som handel. Det kan också röra sig om att du ska ändra ett förråd till att bli en gäststuga.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om bygglov för ändrad användning behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500 (markera aktuell byggnad)
 • Planritningar, skala 1:100
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Fasadritningar, skala 1:100 (om ändringen påverkar fasaden)
 • Ritning som visar ursprungligt utseende (om det sker ändringar i utformningen)

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Förslag på kontrollplan
 • Redovisning av avfallshanteringen (information om vilket avfall byggnationen kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand)
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50/teknisk beskrivning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Ventilationsbeskrivning

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Ansök om bygglov

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningenen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.