Förskolan Ugglan i Vimmerby

Förskolan Ugglan är en fristående förskola som drivs av Vimmerby pastorat belägen centralt i Vimmerby.

Förskolans egna mål och speciella inriktning

Ugglan har en åldersblandad avdelning och är en Montessoriinspirerad förskola med kristen profil. Verksamheten bygger på Svenska kyrkans dopsyn, Montessoripedagogiken, statliga riktlinjer som Läroplanen för förskola (Lpfö-98) samt kommunala riktlinjer. Montessoripedagogiken utgår från barnets inneboende kraft och vilja att lära och utvecklas. Pedagogens uppgift är att väcka barnens intressen och vägleda dem i deras sökande efter kunskap.

På Ugglan försöker vi ta tillvara den viljan och utgår från barnets eget intresse och lust att lära. Barnen får, med pedagogernas hjälp, själva planera sitt arbete och lär sig därmed också tidigt att ta eget ansvar.

Den kristna profilen genomsyrar hela verksamheten. Vi har olika teman som följer kyrkoåret. Genom den kristna grundtanken vill vi lära barnen att visa hänsyn till och ta ansvara för varandra. Deltagandet i vardagsgudstjänsterna är en del i detta arbete. Genom detta får våra barn känna glädje och tryggheten med att vara en del av församlingen i Vimmerby.

Hur arbetar förskolan för att nå läroplanens mål?

I vår verksamhetsplanering beskriver vi hur vi arbetar med olika områden. Vi använder oss av både Montessoripedagogikens barnsyn samt arbetsmaterial. Montessorimaterialet är oftast självrättande vilket gör att barnen själva kan upptäcka sina misstag och rätta till dem. Därmed stimuleras de till att fortsätta tills de känner sig nöjda med sig själva. Pedagogernas arbete är att se till att miljö- och arbetsmaterial är anpassat efter barnets förmågor. Terminsvis görs en grovplanering, som grundar sig på vår utvärdering. Vi delar in barnen i olika grupper för att på bästa sätt tillgodose barnens behov. Vi arbetar med arbetsmaterialet SET, där barnen tränar sin emotionella och sociala förmåga.

Miljön är väl förberedd med leksaker och skapande material så att barnen lätt kan använda sig av det. Musik, ramsor och drama ingår naturligt i de dagliga samlingarna. Att vara ute i friska luften är också en naturlig del i verksamheten, vi har nära till både skog och fina parker som t.ex. Källängsparken och Kungsparken. Vi besöker årligen teater och bibliotek.

Förskolans egen utvärdering

Vartannat år ger vi ut enkäter till föräldrarna/barn och personal. Vi har föräldramöte samt utvecklingssamtal en gång per år där TRAS är grunden. Vi uppdaterar kontinuerligt vår verksamhetsplan och kvalitetsredovisningsarbetet ger en bra överblick över förbättringsområden. Vi har varje år kick off-dagar där personalen får möjlighet att utvärdera och planera.

Information om utveckling och lärande

Vi informerar föräldrar om vad som sker i vår verksamhet både genom information i hallen, samt information på vår hemsida. Där kan föräldrarna ta del av bilder och information. Varje månad får föräldrarna informationsbrev. Viktigast av allt är den dagliga kontakten med föräldrarna vid hämtning och lämning. Alla barn på Ugglan har en egen pärm där vi dokumenterar med teckningar och bilder som visar på barnets utveckling.

Mer information

Kontakt

Förskolan Ugglan

Fristående förskola
Telefon: 0492-697 87, 072- 519 88 44, 072-552 88 55
Besöksadress: Kungsgatan 2, 598 35 Vimmerby

Nicole Bieberbach-Salim

Administratör
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 83
E-post: nicole.bieberbach-salim@vimmerby.se
AL-skolan F-6, förskolor samt fritidshemmen Astrid Lindgrens skola, Södra Vi, Djursdala, Gullringen, Rumskulla och fristående fritidshemmet Källbacken

Lina Sager

Rektor
Förskolan Ugglan, fristående förskola
Telefon: 072-247 88 77
E-post: lina.sager@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Kungsgatan 2, 598 35 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2020-01-07