Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Flyktingmottagande och integration / Flyktingmottagande - vanliga frågor

Flyktingmottagande - vanliga frågor

Hur tar Migrationsverket emot flyktingar?

För att de människor som kommer till Sverige för att söka asyl ska få rätt hjälp, är det viktigt att de kommer i kontakt med Migrationsverket så snabbt som möjligt. Här beskrivs de olika stegen

Hur ser ansvarsfördelningen ut?

Migrationsverket

Migrationsverket har ansvar för ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap.

Polisen

Svensk polis har bland annat ansvar för gränskontrollen till och från Sverige och även så kallade ”inre utlänningskontroller” inom Sveriges gränser.

Kommuner

Kommunen har ansvar att ta hand om de barn som kommer utan vårdnadshavare. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller barnen är omhändertagandet ett kommunalt ansvar.

Kommunen ansvarar för att ge barn inom förskola, grundskola och gymnasium (upp till arton år) som ännu inte fått uppehållstillstånd skolgång så fort som möjligt. Reglerna säger en månad för grundskola, gymnasium och tre månader för förskola.

Länsstyrelser

Länsstyrelser samordnar de insatser som länets kommuner och berörda aktörer genomför. De skapar beredskap och kapacitet i länet för mottagande av nyanlända.

Vem betalar?

Under tiden människor får sitt ärende prövat så står Migrationsverket för deras kostnader kring boende, dagersättning, hälsovård med mera. Om de beviljas flyktingstatus och blir kommunplacerade här, så får kommunerna ersättning av staten under två år. För de barn och unga som går i skolan ersätts kommunen med ett schablonbelopp som regeringen fastställt.

Om en asylsökande inte har pengar eller andra egna medel kan hen ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Ersättningens storlek beror på om sökande bor på ett boende där mat ingår eller inte. Den högsta ersättningen för en vuxen person som bor på ett boende där mat inte ingår är 71 kr per dag. Utöver mat ska ersättningen också räcka till kläder, sjukvård, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Vad innebär asyl?

Asyl innebär att en person söker skydd i ett annat land. I Sverige begär man skydd genom att lämna in en asylansökan till Migrationsverket. Behovet av skydd prövas av Migrationsverket. Under tiden som ansökan behandlas är man inskriven vid en mottagningsenhet där man får hjälp med bland annat bostad och försörjning under väntetiden.

Vad är uppehållstillstånd?

Uppehållstillstånd innebär att den asylsökande har fått positivt besked på sin asylansökan och har rätt att stanna i Sverige. När man får uppehållstillstånd skrivs man ut från Migrationsverket och inväntar en kommunplacering någonstans i Sverige, där kommunen tar över ansvaret.

 

Sidan uppdaterad den 24 oktober 2017