Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Äldre / Överklaga beslut inom socialtjänsten

Överklaga beslut inom socialtjänsten

Har du fått  helt eller delvis fått avslag på din ansökan? Då ska du alltid få information om hur du kan överklaga beslutet. Reglerna är desamma oavsett om din ansökan prövats enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vad är en överklagan?

En domstol, förvaltningsrätten, prövar om beslutet har fattats i enlighet med lagen. Förvaltningsrättens dom kan i sin tur överklagas till Kammarrätten.

Förvaltningsrätten kan komma fram till två saker. Antingen så har kommunen inte gjort något fel och då kvarstår beslutet. Eller så har kommunen gjort fel och då upphävs beslutet. Förvaltningsrätten fattar alltså inte något nytt beslut i ditt ärende. De bara avgör om kommunen gjort rätt eller fel. Om kommunen gjort fel måste kommunen på något sätt behandla ärendet igen.

Kostar det något att överklaga?

Nej, det kostar inget att överklaga.

Så här går det till att överklaga ett beslut

  • Överklagan ska vara skriftlig.
  • Du ska skriva att det är en överlagan till förvaltningsrätten.
  • Du ska skriva vilket beslut du är missnöjd med och vem som fattat beslutet.
  • Tala om vilken ändring du vill ha och varför.
  • Skicka med eventuella handlingar som du tycker är viktiga, exempelvis intyg eller utdrag.
  • Uppge ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  • Om du anlitar ombud ska denne skicka med en fullmakt från dig i original.
  • Skriv under överklagandet.

Din överklagan ska vara hos socialförvaltningen inom tre veckor från det att du fått beslutet.

Behöver du hjälp

Vänd dig i första hand till individ- och familjeomsorgens reception då det gäller denna verksamhet och till myndighetsavdelningen när det gäller beslut inom omsorgen om äldre och funktionshindrade.  Socialförvaltningen har skyldighet att hjälpa dig med överklagan om du begär det. Vimmerby kommuns växel lotsar dig rätt, telefon 0492 76 90 00.

Överklagan ska skickas eller lämnas till

Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
598 81 Vimmerby

Kommunens handläggning av överklagan

Om överklagan kommer in för sent ska den avvisas av handläggaren utan att prövas.

Har överklagan kommit in i rätt tid skickar handläggaren ärendet och överklagan för prövning till Förvaltningsrätten i Linköping om inte beslutsfattaren ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Mer information

Hos  Sveriges domstolar  kan du hitta mer information om hur du överklagar.

Klaga på och anmäl fel i socialtjänsten

Du kan också klaga på socialtjänstens arbete när du får stöd men inte är nöjd med stödet. Socialstyrelsen beskriver hur du kan göra då.

Sidan uppdaterad den 4 maj 2017