Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Familjeteamet / Biståndsinsatser

Biståndsinsatser

Om du och din familj är intresserade av att få del av insatser från Familjeteamet ska du kontakta en socialsekreterare inom socialförvaltningens barn- och familjeenhet. Där kan du ansöka om insatser från oss. Socialsekreteraren kommer då att utreda om ni har rätt till insatser och fatta ett beslut om det.

Om din ansökan beviljas får ni träffa en familjebehandlare från Familjeteamet tillsammans med socialsekreteraren för att planera hur insatserna ska genomföras. Vi kommer kontinuerligt att följa upp om insatserna blir till hjälp för er.

En utredning av ditt barns behov kan också komma att genomföras efter att en anmälan om misstanke att barn far illa har kommit in till socialsekreterarna, från skolan eller från barnhälsovården eller från någon annan. Den utredningen kan också leda till att ditt barn och ni får insatser från familjeteamet.

Exempel på insatser:

  • Samtalsserier, enskilt med föräldrar, och barn och ungdomar eller med hela familjen
  • Nätverksarbete, samarbeten med till exempel skolpersonal, och/eller andra viktiga personer som familjen/barnet/ungdomen valt.
  • Samspelsbehandling – ICDP
  • Pedagogiska insatser i hemmet – stöd och träning i föräldrarollen.
  • Träningsprogram inriktat för sociala färdigheter – ART (Aggression Replacement Training)
  • BIM-samtal. Samtalsserier med barn och ungdomar som levt/lever i familjer där det finns eller har funnits missbruk av alkohol eller andra droger.
  • Trappansamtal. Samtalsserier med barn och ungdomar som levt i miljöer där det förekommit våld.
  • Samtal med barn och ungdomar som levt tillsammans med vuxna som har psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom.
  • Stöd från eller deltagande familjebehandlare vid umgängen.

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1 § står:
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.”  

Sidan granskad den 5 april 2016