Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Rapport om organisationsöversynen klar

Rapport om organisationsöversynen klar

Publicerad den 2 december 2011 Övergripande information

Under hösten 2011 har en översyn gjorts av kommunstyrelse-förvaltningens organisation och samarbetet med andra förvaltningar och kommunala bolag. Nu är översynen klar och en rapport har lämnats till kommunen. Syftet med översynen har varit att skapa möjligheter att fortsätta utveckla arbetet med en mer offensiv organisation som är rustad att klara utmaningarna som Vimmerby kommun och dess näringsliv möter.

Utredningen har genomförts av Leda utan leda Sven-Inge Arnell AB.

Så här sammanfattar de sitt arbete:

"I september 2011 inleddes en översyn av kommunstyrelseförvaltningens organisationsstruktur och de gränssnitt som förvaltningen har till andra förvaltningar och bolagen. Uppdraget gavs av kommunchef Carolina Leijonram och har genomförts genom intervjuer med 25 personer – politiker, chefer, fackliga företrädare, handläggare, bolagschefer och revisionen. Förutom intervjuerna har analyser gjorts av relevanta dokument som t.ex. tidigare översyner av förvaltningsstrukturen, bolagsordningar, KS-reglemente m.m. Ur detta arbete har vi – Sven-Inge Arnell och Bengt Undén – vaskat fram ett antal förslag till förändringar i strukturen tillsammans med förslag som tar sin utgångspunkt i organisationskulturen. De viktigaste förslagen framkommer i denna sammanfattning.

Våra intryck kan sammanfattas i att det finns betydande insatser att göra de kommande åren för kommunledningen när det gäller att strukturera upp verksamheten, införa en ny styrmodell, tillföra kompetens och resurser till lednings- som det operativa arbetet och utveckla processer för bättre resultat. De övergripande intrycken är att:

- Vimmerby har vare sig den organisationsform eller den kompetens som behövs för att möta framtiden

- Den politiska organisationen upplevs som starkt personbunden och kreativ samtidigt som den uppfattas som okunnig inom såväl verksamhet, styrform, processer som personer

- Den tjänstemannamässiga organisationen kännetecknas av dels drivande och kompetenta personer samtidigt som den uppfattas som en organisation med mycket låg kompetens samt utan driv, samarbete och framtidsagerande

- Tjänstemannaorganisationen är ”platt” med en svår såväl politisk som tjänstemannamässig styrmodell. Den är byggd, både som rutor och personer, för att hantera en lugn förvaltning, inte för att driva förändringar."

Kommunstyrelsen fick förhandsinformation om rapporten under tisdagens sammanträde. Kommunstyrelsens presidium fick i uppdrag att utifrån rapporten formulera ett antal förslag till inriktningsbeslut och återkomma med dessa till kommunstyrelsens sammanträde i januari 2012.

Till höger, under "Länkar och dokument", kan du läsa hela utredningen om organisationsöversynen.

Sidan uppdaterad den 2 december 2011

Kontakt