Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Kommentar till revisionens granskning av fiberutbyggnadsprojektet i Vimmerby kommun

Kommentar till revisionens granskning av fiberutbyggnadsprojektet i Vimmerby kommun

Publicerad den 19 april 2016 Övergripande information

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av fiberutbyggnadsprojektet i Vimmerby kommun. Fiberprojektet har pågått sedan 2013. Syftet med granskningen har varit att granska om projektet kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av fiberutbyggnadsprojektet.

De fasta kontrollmålen i revisionsrapporten:

  • Aktuellt och ändamålsenligt internt regelverk – finns det styrande dokument, rutiner och riktlinjer för denna typ av investeringsprojekt, och har de följts?
  • Finns det en ändamålsenlig projektorganisation med tydliga roller för ansvar och befogenheter?
  • Finns det fastställda rutiner för rapportering och dokumentation av projektets genomförande?
  • Är den interna kontrollen tillräcklig?
  • Finns följsamhet till fastställd delegation och sker återrapportering av delegationsbeslutenligt fastställda rutiner?
  • Finns det rutiner för att hantera väsentliga avvikelser i exempelvis tid, utförande och ekonomi, under ett projekts genomförande, och har dessa följts?

Revisionen gör bedömningen att många av kontrollmålen inte uppfylls. I rapporten skriver revisionen att Kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll av fiberprojektet har varit svag och otillräcklig.

– Vi kan konstatera att vi inte har hanterat fiberutbyggnadsprojektet tillfredsställande, säger Tomas Peterson, kommunstyrelsens ordförande. Vi kommer att se över våra rutiner för projektstyrning. Jag och Peter Högberg har sedan tidigare fått ett uppdrag av kommunstyrelsen att se över projektet.

Revisionen konstaterar att fiberutbyggnaden i stort har genomförts enligt den prioritetsordning och etappvisa utbyggnad som framgår av de olika fastställda handlingsplanerna. Det innebär att den kommunala organisationen idag har en fungerande IT-infrastruktur vilket var ett primärt syfte med satsningen. Vidare konstaterar revisionen att fiberutbyggnaden i den västra delen av kommunen är genomförd och att utbyggnaden i det avseendet har följt fastställd plan.

– Nu behöver vi besluta hur den fortsatta fiberutbyggnaden i kommunen ska genomföras och ge ett tydligt uppdrag till projektgruppen. Vi måste också bli tydligare i vår kommunikation ut till medborgarna, framförallt till de som har beställt fiber av Vimmerby fiber, säger Tomas Peterson.

Revisionen redovisade sin granskning muntligt på kommunstyrelsens sammanträde idag, den 19 april.

Sidan uppdaterad den 19 april 2016

Kontakt