Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Brist leder till anmälan enligt Lex Maria

Brist leder till anmälan enligt Lex Maria

Publicerad den 28 september 2016 Övergripande information

Socialnämnden gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan görs efter att hemsjukvården brustit i sitt omhändertagande av en patient. Bristen har inneburit risk för allvarlig vårdskada.

Ett klagomål lämnades i somras till socialförvaltningen i Vimmerby kommun. Den handlade om brister i vård och omsorg som  uppmärksammats av närstående till en person med insatser från hemsjukvården. Den enskilde hade fått sår och allmäntillståndet var nedsatt. Konsekvensen blev att personen fick läggas in några dagar på sjukhus.

Klagomålet bedömdes vara allvarligt och en intern utredning startade som nu har avslutats. Den leder till att en lex Maria-anmälan görs till IVO av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Den närstående är underrättad om anmälan.

– För att förhindra att liknande händelser upprepas har verksamheten beslutat att förbättra sin dokumentation, förbättra sitt bemötande och informationen. Ansvarig chef har också samtal med den personal som brustit i sitt arbete, säger Monica Örmander, medicinskt ansvarig sjuksköterska inom socialförvaltningen.

IVO kommer nu ta ställning till om de åtgärder som vidtagits för att förhindra upprepning av händelsen är tillräckliga.

Sidan uppdaterad den 28 september 2016

Monica Örmander

Fakta om lex Maria

Händelser där en patient drabbats av en allvarlig skada eller utsatts för allvarliga risker i hälso- och sjukvården ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria. Utifrån en anmälan kan sedan IVO vidta de åtgärder som kan behövas för att händelsen inte ska inträffa igen. IVO kan till exempel ställa krav på att en vårdgivare som kommunen förbättrar sina rutiner.
Kommunen är utifrån Lex Maria skyldig att använda och sprida erfarenheter från negativa händelser och allvarliga tillbud i hälso- och sjukvården. Erfarenheterna är viktiga i det riskförebyggande arbetet, både i den verksamhet där händelsen inträffat och i andra verksamheter i hela landet.