Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / 70 chefer ska utveckla sitt ledarskap

70 chefer ska utveckla sitt ledarskap

Publicerad den 22 januari 2013 Övergripande information

Pressmeddelande från Vimmerby kommun 2013-01 22

Vimmerby kommun startar i februari en tre år lång satsning som syftar till att utveckla kommunens cirka 70 chefer i sitt ledarskap.

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2012 om ett ledarutvecklingsprogram för kommunens samtliga chefer. Grunden till beslutet är en arbetsmiljöenkät som genomfördes 2011.

Kommunens ledningsgrupp och de fackliga organisationerna valde, utifrån svaren från arbetsmiljöenkäten, ut fyra strategiska områden som alla måste ta hänsyn till under det fortsatta förändringsarbete som pågår i kommunen. Dessa områden är löner/löneprocess, information, introduktion och ledarskap. Samtliga fyra områden handlar i grund och botten om ledarskap.

- Detta är en för Vimmerby kommun stor satsning på ledarskapsområdet. Förut har vi arbetat med punktvisa insatser men med detta program vill kommunen som arbetsgivare ta ett helhetsgrepp om ledarskapsfrågan, säger Carolina Leijonram.

Efter genomgånget program ska cheferna stå bättre rustade för att möta de förväntningar som finns på kommunens verksamheter. Vi ska ge god kvalitet på levererade tjänster till kommunens invånare, ha en ekonomi i balans med ett visst överskott för att klara kommande investeringar, vara en kommun i framkant när det gäller utveckling, ha god intern kontroll och vara en attraktiv arbetsgivare.

- Många kommuner kommer att ha ett stort rekryteringsbehov åren framöver och för att vi ska kunna rekrytera och behålla kompetenta och duktiga ledare och medarbetare behöver vi öka vår attraktionskraft som arbetsgivare, säger Carolina Leijonram.

Ledarutvecklingsprogrammet sträcker sig över tre år och omfattar sammanlagt tolv dagar per deltagare. Den upphandlade konsultkostnaden för ledarutvecklingsprogrammet uppgår till cirka 6 240 kr per år och deltagare, totalt 1 310 000 kr. Inom ramen för upphandlingen finns möjlighet att, utifrån behov, avropa tjänster för ytterligare 428 000 kr. Utbildningen genomförs i form av internat med övernattning. Kostnaden för logi, kurslokal och kost är ännu inte upphandlad. Respektive nämnd finansierar utbildningen inom sin budgetram.

Utbildningen är obligatorisk för deltagarna och mellan utbildningstillfällena ingår att arbeta med utvecklingsfrågor.

Ledarutvecklingsprogrammet genomförs av konsultföretaget Arbetscoaching AB i Linköping.

Sidan uppdaterad den 22 januari 2013