Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Socialnämnden gör Lex Sarah-anmälan

Socialnämnden gör Lex Sarah-anmälan

Publicerad den 10 april 2015 Övergripande information

Socialnämnden gör en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan görs efter att socialförvaltningen uppmärksammat brister i hanteringen av en orosanmälan som inkommit om att barn far illa. I samband med utredningen har också bristande arbetsledning och insyn inom personlig assistans där anhöriga är anställda som assistenter uppmärksammats.

– Det var i samband med att förvaltningen skulle lämna ett yttrande till IVO som de egna bristerna upptäcktes, säger Hanna Alsér kvalitetssamordnare inom socialförvaltningen. Yttrandet innehöll uppgifter om vad som skett i ett ärende där en orosanmälan om att barn farit illa inkommit till socialförvaltningen. Bristerna är att man inte fullgjort skyldigheten att genomföra en så kallad skyddsbedömning. En skyddsbedömning ska göras för att ta ställning till barnets behov av omedelbart skydd. Det har också uppmärksammats att det saknas aktiv arbetsledning och insyn i ärenden där anhöriga är anställda som assistenter inom ramen för s.k. PAN-anställning[1]. Samma krav på arbetsledning, dokumentation och uppföljning av insatser gäller oavsett anställningsform, säger Hanna Alsér. Under utredningens gång har också brister i intern kommunikation upptäckts.

– Den interna utredningen har nu avslutats och leder till en lex Sarah-anmälan till IVO, eftersom vi kan konstatera att bristerna medfört risk för allvarligt missförhållande, säger Hanna Alsér, även om brukaren inte utsatts för missförhållande. Inom verksamheten har ett arbete redan inletts som handlar om att lägga upp en tidsplan för det fortsatta arbetet över hur insynen ska bedrivas i dessa assistansärenden. Berörda brukare och assistenter kommer att informeras successivt av ansvarig enhetschef. De personer som är berörda av Lex Sarah anmälan har informerats.


[1] För att vara PAN-anställd ska man vara anställd som personlig assistent, ledsagare eller avlösare på begäran av enskild funktionsnedsatt enligt gällande lagstiftning. Det är brukaren som väljer assistent. Du kan även vara anhörigvårdare och leva i hushållsgemenskap med den du vårdar. Anställning som personlig assistent på PAN innebär att du är anställd för begränsad tid för visst arbete. Anställningen upphör med en ömsesidig uppsägningstid av en månad, då vårduppdraget upphör eller då arbetsgivaren har särskilda skäl att vilja få anställningen att upphöra.

Sidan uppdaterad den 10 april 2015

Kontaktuppgifter