Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Publicerad: 2020-09-10 14:36

Senast ändrad: 2020-09-10 14:36

Testning av covid-19 hos barn och unga

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för regionerna om testning för att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga. Syftet är att få en snabbare återgång till skola och andra aktiviteter vid ett negativt provsvar.

Barn och unga i skolåldern rör sig mer ute i samhället än yngre barn och bör därför testas i samma omfattning som vuxna för att förhindra smittspridning. Syftet med att testa barn och unga är att de snabbare kan återgå till skola och andra vardagsaktiviteter om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19 men de blir oftast lindrigare sjuka. De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-och tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Rekommendation om testning i olika åldrar

Barn i förskoleålder

Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan provtagning. Förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom, när det har gått sju dagar efter insjuknandet. Där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall bör barn i förskoleåldern testas i ökad omfattning.

Barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasiet testas om de har symtom som kan tyda på covid-19.

Återgång till förskola, skola och andra aktiviteter

Vid negativt provsvar

Återgång till skola eller annan verksamhet bör ske när barnets allmäntillstånd tillåter och enligt de allmänna rutinerna vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

Vid positivt provsvar

Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner. I samtliga fall där barn har ett positivt provsvar ligger som för vuxna ansvaret för smittspårning hos hälso- och sjukvården. Delar av smittspårningen kan överlämnas till vårdnadshavare genom en egenvårdsbedömning om detta bedöms som ändamålsenligt.

Barnet behöver stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter symtomdebut.

Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Om inget prov tagits

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvar lindriga symtom som till exempel torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet när det har gått sju dagar sedan insjuknandet.

Barn-och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun har gått ut med Folkhälsomyndighetens rekommendationer till samtliga utbildningsverksamheter.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Publicerad: 2020-09-10 14:36

Senast ändrad: 2020-09-10 14:36