Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Tillsyn av försäljning / Försäljning av tobak

Försäljning av tobak

Tobak medför risker för hälsan för både den som brukar tobaken och för den som exponeras för tobaksrök. Därför begränsar tobakslagen handeln med och marknadsföringen av tobaksvaror. Tobakslagen kräver också att du anmäler verksamheten till kommunen innan du börjar sälja tobak.

Anmälan till kommunen

Den blankett du behöver för att anmäla verksamheten till kommunen.

Kommunens tillsyn

Kommunen har tillsyn över handeln och du ska på begäran lämna de upplysningar, handlingar och varuprover som kommunen behöver i samband med den. Handläggaren har rätt att få tillträde till rörelsens utrymmen och får där göra undersökningar och ta prover.

Avgiften för kommunens tillsyn är 800 kronor per år.

Krav som ställs på dig som näringsidkare

Du som näringsidkare ska utöva egen kontroll över försäljningen och ha ett program för hur kontrollen ska genomföras. Detta program ska du lämna till kommunen tillsammans med anmälan om verksamheten. Om de uppgifter som du lämnat om verksamheten ändras ska du direkt anmäla det till kommunen.

Du ska ge din personal den information och det stöd som de behöver för att kunna följa tobakslagen och lagens föreskrifter.

Köparen ska ha fyllt 18 år

Du får inte sälja tobak till en person som är under 18 år. Du ska förvissa dig om att köparen fyllt 18 år. Försäljningen ska ske på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Regeln omfattar även försäljning genom automat, via postorder och liknande.

Du får inte heller sälja tobak om det finns särskild anledning att tro att köparen tänker ge varan till någon som inte har fyllt 18 år.

På försäljningsstället för tobaksvaror ska det finnas en tydlig och klar skylt med information om förbudet mot att lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år.

Sälja lösa cigaretter och små förpackningar

Tobaksvaror får inte erbjudas i form av lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 20 cigaretter.

Varningstexter och annan information

Tobaksvarornas förpackningar ska ha texter och bilder som upplyser om hälsoriskerna med tobaksbruk och om rökavvänjning (varningstexter). Det ska också finnas upplysningar om skadliga ämnen som tobaksvaran innehåller eller ger upphov till (innehållsdeklaration), och uppgifter för att identifiera platsen och tiden för tillverkningen av tobaksvaran.

Du som näringsidkare får inte erbjuda konsumenter en tobaksvara som saknar eller har oriktig varningstext eller innehållsdeklaration. Texter, namn och märken som ger intryck av att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra får heller inte användas på förpackningarna.

Reklam och annan marknadsföring

Marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter är enligt huvudregeln förbjuden.

I samband med försäljning av tobaksvaror är det dock tillåtet att ge kommersiella meddelanden inne på försäljningsstället om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till tobaksbruk. Sådana meddelanden ska så långt som möjligt placeras så att de inte syns från utsidan av försäljningsstället.

Överklagande

Beslut som en kommun har fattat enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

 

Sidan uppdaterad den 2 januari 2018

Kontakt


 • Reception
  Direkt: 0492-76 91 00
  Fax: 0492-76 94 48
  Besöksadress: Stångågatan 28
  Postadress: Stadshuset
  598 81 Vimmerby

  Öppettider måndag- fredag klockan 10.15- 12.00 samt klockan 13:00- 16.00. Tjänstemannajour helger, se fliken akut hjälp i vänstermarginalen.


 • Alkoholhandläggare
  Direkt: 0492-76 91 21