Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Lantbruk och djurhållning / Lantbrukstillsyn

Lantbrukstillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden har ansvar för tillsynen och gör regelbundna inspektioner på lantbruk för att kontrollera att miljöbalkens bestämmelser och dess förordningar följs i verksamheterna.

Inom lantbruket regleras miljöskyddet av miljöbalken och dess förordningar men även av föreskrifter från Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Det finns också bestämmelser i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inspektionen

Vid en rutininspektion av miljöskyddet i en lantbruksverksamhet kontrollerar vi till exempel:

Om vi upptäcker att det finns brister i miljöskyddet kan vi förelägga dig som verksamhetsutövare att rätta till dem. Det betyder att du måste åtgärda bristerna. Om det behövs kan vi förena ett föreläggande med vite. Vissa överträdelser av miljöbalkens bestämmelser leder till miljösanktionsavgifter medan allvarligare överträdelser kan leda till åtalsanmälan. Du kan läsa mer om detta på vår sida om miljösanktionsavgifter eller åtalsanmälan.

Avgift för tillsyn

För att finansiera tillsynen betalar alla miljöfarliga verksamheter en avgift för tillsynen. Hur mycket du ska betala beror på hur stor din verksamhet är. Om du driver en större verksamhet betalar du en fast årlig tillsynsavgift. Verksamheter med minst 30 djurenheten räknas som större verksamhet enligt miljöbalken.

Driver du en mindre verksamhet betalar du en timavgift när tillsynsbesöket görs. Avgiften per timme är 750 kronor. I avgiften ingår bland annat restid, inspektionstid, skrivelser eller beslut samt administrativt arbete.

Avgifterna är enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan är antagen av kommunfullmäktige och finns till höger på sidan.

Egenkontroll

Alla verksamheter (tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och övriga) omfattas av krav på egenkontroll enligt miljöbalken. Det är en kontroll som verksamhetsutövaren själv utför av den egna verksamheten. Mer om detta hittar du på vår sida om egenkontroll.

Sidan granskad den 12 april 2018