Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Lantbruk och djurhållning / Gödselhantering

Gödselhantering inom lantbruket

Grundläggande för all hantering av gödsel är att den ska lagras och spridas på ett sådant sätt att läckage och oönskad spridning till omgivningen inte sker.

Lagring av gödsel

Vid djurhållning som omfattar mellan 10-100 djurenheter ska gödseln kunna lagras under minst sex månader. Jordbruksföretag med mer än 100 djurenheter ska kunna lagra uppkommen gödsel under minst åtta månader. För alla verksamheter gäller att gödseln ska lagras i täta utrymmen så att läckage till omgivningen inte kan ske. Urin- och svämgödselbrunnar ska ha täckning och påfyllning ska ske under täckning. Lagring av stallgödsel i stuka direkt på mark bör bara ske i undantagsfall och får bara genomföras efter samråd med kommunen. Stukalagring ersätter inte kravet på lagringskapacitet.

Spridning av gödsel

Du som driver en lantbruksverksamhet med djurhållning måste även ha tillgång till tillräcklig spridningsareal för uppkommen gödsel. Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år. Spridning ska ske vid tillåten tidpunkt och vid passande väder. Det är viktigt att tillräckliga skyddsavstånd tas till vattendrag, diken, vattentäkter och brunnar. Du måste även ta hänsyn till kringboende så att de inte störs av lukten.

Utförd gödsling bör dokumenteras i en journal där följande uppgifter antecknas:

 • Vilket fält som avses.
 • Fältets areal.
 • Vilken gröda som såtts samt sådatum.
 • Datum för gödselspridning.
 • Typ och mängd av gödselmedel som spridits.

Dokumentationen bör du spara i minst sex år.

Dispens för spridning av stallgödsel

Under vinterperioden den 1 december till den 28 februari ska stallgödsel och organiska gödselmedel brukas ned samma dag som den sprids. Det kan dock uppkomma situationer när detta inte är möjligt. Till exempel kan en blöt och regnig höst minska åkrarnas bärighet så att det inte är möjligt att sprida. Det innebär att du måste sprida senare än planerat. Om det inte är möjligt att bruka ner gödseln samma dag måste du ansöka dispens hos miljö- och byggnadsnämnden.

Så ansöker du om dispens
Du ansöker om dispens genom att fylla i blanketten ”Ansökan om dispens för spridning av stallgödsel under perioden 1/12-28/2”. Blanketten hittar du till höger på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Avgift
För att handlägga ärendet tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 750 kronor enligt taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Länk till taxan hittar du till höger på sidan.

Anteckningsskyldighet vid bortförande och mottagande av gödsel

Om du inte har tillräcklig spridningsareal kan du leverera stallgödsel till en annan lantbruksverksamhet. Du som för bort gödsel ska anteckna följande:

 • Mängden stallgödsel som levererats
 • Vilket djurslag och antal djur som gödseln kommer ifrån, alternativt
 • mängden totaltfosfor gödseln innehåller
 • Datum för leverans samt till vem gödseln har levererats

Anteckningarna ska spara du spara i minst sex år.

Du som tar emot stallgödsel eller andra organiska ska anteckna:

 • Gödselslag
 • Mängd som tas emot
 • Mängd totalfosfor som gödseln motsvarar (eller djurslag och antal djur)
 • Datum för mottagandet
 • Vem gödseln kommer ifrån

Även dessa anteckningar ska sparas i minst sex år.

Sidan granskad den 7 november 2017