Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Kemiska produkter / Klassificering och märkning

Klassificering och märkning

För att kemiska produkter ska få släppas ut på marknaden måste de vara klassificerade och märkta. För vanliga konsumenter är märkningen ofta den enda information de får om produkten. För yrkesmässiga användare kan det vara en första varningssignal. De får mer information om produkten från dess säkerhetsdatablad.

Klassificering

Företag som tillverkar eller för in kemiska produkter eller biotekniska organismer till Sverige har ansvar för att utreda vilka hälso- och miljörisker som produkten kan medfö­ra. Utredningen ska ge ett underlag till klassificering av produkten. Klassificeringen ska baseras på de egenskaper produkten har.

Märkning

Kemiska produkter som är hälso- och/eller miljöfarliga ska vara tydligt och rätt märkta med farosymbol eller piktogram. De ska också ha information om risker och skyddsinformation på svenska. Märkningen informe­rar om skador som kan uppstå när de används och hur du kan skydda din hälsa och miljön.

Från den 1 december 2010 gäller CLP-förordningen för ämnen. Från den 1 juni 2015 gäller förordningen även för blandningar. Blandningar med äldre märkning som kommit ut i leverantörskedjan före 1 juni 2015 fick säljas vidare med den äldre märkningen under två år, det vill säga till den 1 juni 2017. Därefter måste alla produkter som säljs vidare vara märkta enligt reglerna i CLP-förordningen.

Den nya CLP-förordningen innebär bland annat att symboler och farobeteckningar ersätts med faropiktogram och signalord. Riskfraser och skyddsangivelser ersätts med faroangivelser och skyddsangivelser.

I märkningen ska enligt CLP finnas:

  • Faropiktogram (svart med vit bakgrund inramat av en kvadratisk röd ram på hög kant)
  • Signalord
  • Faroangivelse som talar om på vilket sätt produkten är farlig
  • Skyddsangivelse som talar om hur man skyddar hälsa och miljö
Sidan granskad den 15 augusti 2017

Kontakt