Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Kemiska produkter / Kemiska produkter i butik

Kemiska produkter i butik

Du som säljer kemiska produkter i butik har en del regler som du måste följa. I butiken måste det finnas tillräckligt med kunskap om reglerna för att kunna uppfylla lagens krav. Syftet med bestämmelserna är att skydda konsumenternas hälsa samt den yttre miljön.

Sedan 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter i handeln vara märkta enligt CLP-förordningen. Just nu pågår ett projekt där miljö- och byggnadsförvaltningen kontrollerar att de nya reglerna följs. Läs mer om det på vår sida om Projekt: CLP-märkning i handeln.

Svensk märkning är ett krav

Många produkter har egenskaper som gör att de är farliga för människor och miljön. Med andra ord det är viktigt att informationen om kemiska produkter är rätt och når användaren. Märkningen ska därför vara på svenska. Den ska också ge sådan information att användaren kan göra rätt val av produkt och hantera den på rätt sätt. Ansvaret för märkning gäller i hela leverantörsledet.

Kännbar varningsmärkning

På vissa produkter ska det finnas en kännbar varningsmärkning. Detta för att synskadade ska kunna avgöra om en förpackning har ett farligt innehåll. Produkter som alltid ska ha en kännbar varningsmärkning när de är säljs till allmänheten är produkter märkta som:

 • hälsoskadliga,
 • frätande,
 • giftiga,
 • mycket giftiga,
 • mycket brandfarliga eller
 • extremt brandfarliga.

Tänk på att sprayflaskor (aerosoler) som är märkta som enbart mycket brandfarliga eller extremt brandfarliga inte ingår i kravet på kännbar varningsmärkning.

En kännbar varningsmärkning består oftast av en liksidig triangel med upphöjd ram. Märkningen kan också vara tre upphöjda punkter. Läs mer i Kemikalieinspektionens faktablad om kännbar varningsmärkning.

Barnskyddande förslutning

Vissa kemiska produkter måste ha barnskyddande förslutning när de säljs till allmänheten. Det gäller produkter märkta som:

 • giftig,
 • mycket giftig eller
 • frätande.

Barnskyddande förslutning krävs även för produkter som är märkta som hälsoskadliga med riskfrasen ”Farligt: kan ge lungskador vid förtäring”. Det måste även finnas på produkter som innehåller ≥3 % metanol eller ≥1 % metylenklorid. Om en produkt är märkt som hälsoskadlig men saknar riskfrasen enligt ovan så krävs alltså inte barnskyddande förslutning. Du kan läsa mer om detta i Kemikalieinspektionens faktablad om barnskyddande förslutning.

Bekämpningsmedel måste vara godkända för att få säljas

Bekämpningsmedel måste vara godkända för att få säljas. Ett bekämpningsmedels godkännande är tidsbegränsat. Därför måste du kontrollera att de produkter som säljs i din butik är godkända. Om ett godkännande går ut, och inte förnyas, eller dras tillbaka får du bara sälja produkten i ytterligare en begränsad tid. Du kan se vilka bekämpningsmedel som är godkända i Kemikalieinspektionens register över bekämpningsmedel.

Tillstånd för särskilt farliga kemikalier

För att få sälja särskilt farliga kemiska produkter måste du ha tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller produkter märkta som:

 • giftiga,
 • mycket giftiga eller
 • frätande (dock bara produkter med riskfrasen starkt frätande).

Du kan läsa mer om när tillstånd behövs på Kemikalieinspektionens webbplats.

Fosfatförbud i tvättmedel

Det ��r förbjudet att sälja textiltvättmedel med fosfat för konsumentbruk. Däremot är det tillåtet att sälja textiltvättmedel med fosfat för yrkesmässig användning. Tänk på att tvättmedel för konsumentbruk fortfarande får innehålla fosfor i halter upp till 0,2 viktsprocent. Det innebär att det får finnas vissa fosforhaltiga ingredienser i små mängder, till exempel fosfonater.

Om du är osäker på innehållet av fosfat i en tvättmedelsprodukt ska du kontakta leverantör eller tillverkare. Detta för att säkerställa att ingen otillåten produkt hamnar i hyllorna. Att sälja textiltvättmedel med en halt fosfater som överstiger 0,2 viktsprocent leder till en åtalsanmälan för miljöfarlig kemikaliehantering.

Egenkontroll

För att säkerställa att de kemiska produkter som säljs i din butik uppfyller kraven i lagen behöver du en fungerande egenkontroll. I denna bör det ingå att regelbundet kontrollera detta:

 • Barnskyddande förslutning finns där så krävs.
 • Kännbar varningsmärkning finns där så krävs.
 • Märkning på förpackningen är på svenska.
 • Tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemikalier finns.
 • Produkterna är förpackade och förvaras säkert.
 • Bekämpningsmedel är godkända.

Egenkontrollen är ett viktigt verktyg för att skydda konsumenter och miljön. Det är också ett verktyg som kan hjälpa dig att se till att butiken slipper miljösanktionsavgifter och andra påföljder. Kemikalieinspektionens broschyr Kemiska produkter i butiker - märkning och ansvar är en hjälp för butiken.

Vad händer om produkter i min butik inte uppfyller lagkraven?

Om du inte följer reglerna i miljöbalken kan det leda till åtalsanmälan eller miljösanktionsavgift. Det finns idag fyra överträdelser som leder till miljösanktionsavgift:

 • Faromärkta kemiska produkter som saknar svensk märkning.
 • Kännbar varningsmärkning saknas där så krävs (vid försäljning till allmänheten).
 • Barnskyddande förslutning saknas där så krävs (vid försäljning till allmänheten).
 • Saluhållande av bekämpningsmedel vars godkännande har upphört.
Sidan granskad den 7 november 2017

Kontakt