Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Kemiska produkter / Förvaring av kemikalier och ofrivilliga utsläpp

Förvaring av kemikalier och ofrivilliga utsläpp

Hur kemikalier förvaras är av stor vikt för både miljön och människors hälsa. Förpackningar ska vara rätt konstruerade. Ibland ska de även ha en barnskyddande förslutning. Genom rätt förvaring kan vi undvika många olägenheter. Men olyckan kan vara framme och kemikalier kan ofrivilligt spridas till miljön. Som företagare är det av stor vikt att du i förväg vet vad du ska göra och kan förhindra eller minska eventuella skador.

Förpackning av kemikalier

Kemiska produkter ska förvaras i förpackningar som är gjorda så att innehållet inte kan läcka ut. De ska också med säkerhet tåla normal påfrestning under hanteringen. Förpackningarna ska heller inte kunna angripas av innehållet. De ska heller inte kunna bilda farliga föreningar med innehållet.

Förvaring av kemikalier

Alla kemikalier ska förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs. De ska förvaras så att det är svårt för små barn att komma åt. De ska också vara skilda från produkter som är avsedda för att äta. Vissa kemiska produkter måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Det gäller produkter som är:

  • mycket giftiga
  • giftiga
  • mutagena
  • reproduktionstoxiska
  • cancerogena
  • starkt frätande

Du som förvarar kemikalier ska använda dig av försiktighetsprincipen. Det betyder att du måste vidta de skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Bland annat ska du förvara behållare med farliga kemikalier på ett tätt underlag samt under tak eller liknande skydd. För att förhindra spridning av kemikalier till den yttre miljön ska du förvara behållare med flytande kemikalier inom invallning (sekundärt skydd). Du ska även ha absorberingsmedel lätt tillgängligt. Tänk på att cisterner ska besiktigas regelbundet. Om det finns risk för att behållarna med kemikalier kan bli påkörda ska du se till att det finns påkörningsskydd.

Om det sker ett ofrivilligt utsläpp av kemikalier

Om olyckan är framme på ditt företag är det viktigt att du vet vad du ska göra. I första hand ska du kontakta räddningstjänsten så att de kan åtgärda den akuta krisen.

Finns det även risk för att utsläppet kan orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön ska du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen. Om driftstörningen eller utsläppet sker när det inte finns personal på plats hos oss ska du skicka ett e-postmeddelande till miljo.bygg@hultsfred.se eller fax till 0495-24 19 02.

Om det krävs en sanering eller efterbehandling av området måste du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen om möjligt i god tid före saneringen. Läs mer på vår sida om förorenade områden.

Tänk på att det är viktigt att i förväg skaffa saneringsmedel, tätande lock till dagvattenbrunnar och liknande utrustning så att det finns på företaget om olyckan skulle vara framme.

Sidan granskad den 20 december 2017

Kontakt