Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Bygglov eller anmälan / Förhandsbesked

Förhandsbesked

Om du tidigt vill få svar på om du får bygga det du planerar att bygga kan du ansöka om förhandsbesked. Ett förhandsbesked innebär alltså inte att du får börja bygga. Det är vanligast att ansöka om förhandsbesked för en obebyggd tomt, om tomten ligger utanför detaljplanerat område eller om du vill stycka mark till en ny fastighet.

Hur ansöker jag om förhandsbesked?

Du ansöker om förhandsbesked genom att fylla i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Det är samma blankett som för ansökan om bygglov. Till blanketten ska du även bifoga en situationsplan med åtgärden inritad samt fasadritningar på byggnaderna som planeras. Det även fördelaktigt om du skickar med en kort beskrivning av hur du själv tänker dig VA-anslutning, tillfartsväg, med mera. Tänk på att ansökan ska vara skriftlig. Du kan också behöva ansöka om strandskyddsdispens, läs mer på vår sida om Strandskydd.

När du ansöker om förhandsbesked kommer din ansökan att tas upp i miljö- och byggnadsnämnden. Får du ett positivt förhandsbesked gäller det i två år från att beslutet vunnit laga kraft. Det innebär att du måste ansöka om bygglov inom två år om du vill använda det positiva förhandsbeskedet. Miljö- och byggnadsnämnden kan inte avslå ett bygglov under tvåårsperioden om bygglovet helt stämmer med förhandsbeskedet.

Vad kostar det att ansöka om ett förhandsbesked?

När du ansöker om förhandsbesked tar vi ut en avgift enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige. Taxan består av flera faktorer som multipliceras med varandra. Ibland tillkommer planavgift och avgift för kartutdrag. Länk till taxan hittar du till höger på sidan.

Vad granskas i ett förhandsbesked?

  • Lokaliseringen, det vill säga om marken är lämplig för den avsedda åtgärden.
  • En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras.
  • Tillgängligheten, byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som finns.
  • Avståndet mellan byggnaden och till exempel naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt.
  • Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk.
  • Möjligheten att anlägga en väg fram till byggnaden.
  • Vatten och avlopp måste gå att ordna.
Sidan uppdaterad den 22 april 2016

Kontakt